Dob­belt­dra­pet

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Da­gen Ja­kob Has­san ble drept, tok de to gut­te­ne bus­sen sam­men til Lund. På vei gjen­nom skole­går­den til Wilds Min­ne gikk 16-årin­gen til an­grep og stakk 14-årin­gen 28 gan­ger med en kniv han had­de med seg i lom­ma.

● Kort tid se­ne­re kom Tone Ile­bekk for­bi da hun gikk tur med hun­den. Da hun bøy­de seg ned for å hjel­pe 14-årin­gen, stakk 16-årin­gen hen­ne i ryg­gen med den sam­me kni­ven. 48-årin­gen ble på­ført til sam­men 32 kniv­stikk.

● 16-årin­gen gikk fra ste­det og kjøp­te seg en flas­ke vann på en ben­sin­sta­sjon. Nes­te mor­gen gikk han på sko­len. På etter­mid­da­gen ble han inn­kalt til av­hør som vit­ne. Un­der av­hø­ret ble 16-årin­gen kon­fron­tert med be­vis po­li­ti­et had­de fun­net, og til­sto da umid­del­bart.

● 16-årin­gen for­tal­te i ret­ten at han føl­te seg be­hand­let på en re­spekt­løs måte av Has­san. Han hev­det blant an­net at han had­de kjøpt noen gram hasj av 14-årin­gen for 600 kro­ner, men fikk jord i ste­det for ekte vare.

Tone Ile­bekk Ja­kob Has­san

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.