Som­mer­fe­riens SFO i by

Fri­tids­eta­ten mel­der om re­kord­stor etter­spør­sel etter som­mer­til­bud for barn og unge i år. Sam­ti­dig fyl­ler Aqua­ra­ma opp halv­par­ten av plas­se­ne på sin som­mer­leir den­ne uka.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

326 barn rakk å mel­de seg på ak­ti­vi­tets­til­bu­de­ne til Fri­tids­eta­ten Øst og Vest i år før alt ble full­book­et et døgn se­ne­re. Sam­ti­dig sli­ter Aqua­ra­ma med å fyl­le opp plas­se­ne sine.

– Vi har opp­levd en svært stor etter­spør­sel i år, opp­ly­ser Sis­sel Høy­vik Hau­so, en­hets­le­der i Fri­tids­eta­ten Øst.

– Alle ak­ti­vi­te­te­ne våre ble full­book­et etter et døgn. Det har ikke vært van­lig tid­li­ge­re.

IKKE FULLT HUS

Som­mer­lei­ren til Aqua­ra­ma har, i mot­set­ning til Fri­tids­eta­ten, ikke opp­levd re­kord­stor på­gang i år. De er et av fle­re til­bud som til­bys uten­for kom­mu­nens regi.

– Vi valg­te å til­by som­mer­lei­ren i to se­pa­ra­te uker i fjor for å nå ut til enda fle­re fa­mi­li­er, for­kla­rer tre­nings­le­der Kjer­sti Åge­dalMor­ten­sen.

Hun tror at det­te er mye av grun­nen til at lei­ren ikke ble full­book­et. I til­legg trek­ker hun fram at det er fle­re ak­tø­rer nå enn tid­li­ge­re som til­byr som­mer­ak­ti­vi­te­ter for barn og unge. 25 barn har valgt å til­brin­ge uka si med Aqua­ra­ma den­ne uka.

– Fem­ti barn er tak­høy­den vår, men vi har fått inn litt fær­re i år. Det sy­nes vi ikke er ne­ga­tivt. Fær­re barn gjør i til­legg at vi kan til­by enda bed­re kva­li­tet på til­bu­det vårt, for­kla­rer Kjer­sti Åge­dalMor­ten­sen.

STOR PRISVARIASJON

Pri­sen for å mel­de på ett barn er 1990 kro­ner. Til sam­men­lig­ning kos­ter ak­ti­vi­te­te­ne til Fri­tids­eta­ten mel­lom 200 og 600 kro­ner.

– Det kos­ter jo litt, men til gjen­gjeld får bar­na mas­se igjen for pen­ge­ne, sier Åge­dal-mor­ten­sen, og for­kla­rer at det blant an­net kos­ter pen­ger med liv­red­de­re og ak­ti­vi­tets­le­de­re.

– Vi får ver­ken noe pro­fitt el­ler noe tap på å ar­ran­ge­re som­mer­lei­ren.

FOR TREDJE år På RAD

Vi mø­ter Nicklas Her­vold (9) og Vil­le Fjell­stad (10) på bas­ket­ball­ba­nen i Tres­se. De er ty­de­lig for­nøy­de, og får prø­ve seg på hånd­ball sam­men med Vi­pers-spil­ler Jea­nett Kris­ti­an­sen.

Gut­te­ne har en klar fa­vo­rittak­ti­vi­tet:

– Det er fe­test i svømme­hal­len, ut­bry­ter Vil­le. Han kom­mer hele vei­en fra Kø­ben­havn for å være med på lei­ren for tredje året på rad.

FRONTER ALLSIDIGHETEN

I lø­pet av uka skal gut­te­ne gjen­nom ak­ti­vi­te­ter som hånd­ball, fot­ball, dans og tur i Bane­heia.

– All­si­dig­het er så vik­tig. Det er vik­tig at barn ikke pres­ses inn i én ak­ti­vi­tet. De må få prø­ve ut man­ge for­skjel­li­ge ak­ti­vi­te­ter og fin­ne ut hva de tri­ves med på egen­hånd, sier Kjer­sti Åge­dal-mor­ten­sen.

– Man­ge lei­re fo­ku­se­rer jo kun på én ak­ti­vi­tet. Det fin­nes rene hånd­ballei­re, fot­ballei­re og danse­lei­re. Hos oss får bar­na prøvd ut litt av alt.

HØYT ENERGINIVÅ

Ak­ti­vi­tets­lei­ren fan­ger nød­ven­dig­vis ikke opp de mest for­sik­ti­ge bar­na, skal vi tro Åge­dal-mor­ten­sen.

– Men jeg tror vi fan­ger opp dem som har et vel­dig høyt energinivå på sko­len og som kan­skje fal­ler litt uten­for på grunn av det. Dis­se bar­na pas­ser vel­dig godt inn her, for­kla­rer hun.

I til­legg trek­ker hun fram at som­mer­lei­re også er til hjelp for for­eld­re. – Å ha bar­na på som­mer­leir blir litt som å ha bar­na på SFO.

FERIEOPPLEVELSER

Sis­sel Høy­vik Hau­so i Fri­tids­eta­ten Øst har re­gist­rert at det er man­ge fle­re eks­ter­ne ak­tø­rer på ba­nen nå enn tid­li­ge­re år som til­byr uli­ke som­mer­ak­ti­vi­te­ter for barn. Det trek­kes fram som po­si­tivt.

– Både barn, ung­dom og for­eld­re har lyst på og be­hov for gode ferieopplevelser.

På grunn av re­kord­stor på­gang ser Fri­tids­eta­ten nå at det kan­skje er nød­ven­dig å ut­vi­de til­bu­det.

LAVINNTEKTSFAMILIER

Hil­de Lil­ja, fun­ge­ren­de en­hets­le­der i Fri­tids­eta­ten Vest, un­der­stre­ker at Fri­tids­eta­ten også job­ber med å strek­ke ut en hjel­pen­de hånd til fa­mi­li­er som sli­ter øko­no­misk.

– Vi har job­bet for å leg­ge til­bu­det til ret­te for flest mu­lig inn­byg­ge­re ved å til­by re­du­ser­te pri­ser på alle ak­ti­vi­te­te­ne våre.

Hun får støt­te fra Hau­so.

FOTO: KAMILLA RUDBERG

Vil­le Fjell­stad (10) og Nicklas Her­vold (9) har høyt energinivå på som­mer­leir i som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.