Bjør­nar Solvei eks­klu­dert fra Frp

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Le­de­ren av Aren­dal Frp, Bjør­nar Solvei (51), er eks­klu­dert fra Frem­skritts­par­ti­et. Selv viss­te han det ikke før han fikk vite det gjen­nom media.

– Er jeg eks­klu­dert? spør Bjør­nar Solvei når Fædre­lands­ven­nen får tak i ham tors­dag etter­mid­dag.

– Jeg må si det er for­fer­de­lig upro­fe­sjo­nelt og fryk­te­li­ge dår­lig gjort at jeg skal få vite det­te gjen­nom media. Men det er i grun­nen in­gen ting som for­und­rer meg len­ger, sier han.

– Og nå får de en jobb å gjø­re, for jeg kom­mer til å dra med meg enormt man­ge med­lem­mer, frem­hol­der Solvei som sier han slett ikke er fer­dig med po­li­tikk.

Frps sen­tral­sty­re fat­tet den­ne uken ved­ta­ket som ble for­mid­let til of­fent­lig­he­ten tors­dag, og der he­ter det:

«Bjør­nar Solvei har gjen­nom sine ut­ta­lel­ser på Face­bo­ok og til pres­se bi­dratt til å ska­de par­ti­ets og parti­med­lem­mers om­døm­me jfr ved­tek­te­nes § 3.2.

Med bak­grunn i det­te og at han tid­li­ge­re har fått var­sel fra Sen­tral­sty­ret om at med­lem­ska­pet kan bort­fal­le ved gjen­ta­gen­de brudd på ved­tek­ter el­ler etis­ke ret­nings­lin­jer fra­tas Bjør­nar Solvei sitt med­lem­skap i FRP.»

Frps as­sis­te­ren­de ge­ne­ral­sek­re­tær Øistein Lid opp­ly­ser at Solvei fikk e-post med bud­ska­pet klok­ken 12.16 tors­dag, men det be­nek­ter Solvei å ha fått.

VOLDSOM KONFLIKT

Med den­ne eks­klu­sjo­nen skri­ves nok et nytt ka­pit­tel i den opp­ri­ven­de his­to­ri­en som har her­jet Aust-ag­der Frp si­den Ås­hild Bruun-gun­der­sen i de­sem­ber dan­ket ut stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen som liste­topp ved val­get til høs­ten.

I kjøl­van­net av no­mi­na­sjo- nen opp­sto en voldsom konflikt da Bruun-gun­der­sen stem­te ja til ett Ag­der i fyl­kes­tin­get, og Bjør­nar Solvei var en av ini­tia­tiv­ta­ker­ne til et eks­tra­or­di­nært no­mi­na­sjons­møte for å få God­ske­sen til­ba­ke på liste­top­pen.

Ord­bru­ken var den gang så sterk i uli­ke medi­er at Solvei al­le­re­de i ja­nu­ar ble eks­klu­dert av fyl­kes­sty­ret i Aust-ag­der Frp.

– Jeg tar til etter­ret­ning at sen­tral­sty­ret nå har kom­met til sam­me kon­klu­sjon som oss, sier fyl­kes­le­der Pe­ter A. Busch til Fædre­lands­ven­nen.

AN­KET EKSKLUSJON

Solvei an­ket i vin­ter fyl­kes­sty­rets av­gjø­rel­se til sen­tral­sty­ret, og de tok ham inn i var­men igjen. De ga ham imid­ler­tid en ad­var­sel, og etter vår­ens ka­la­mi­te­ter med ster­ke ut­brudd i så­vel so­sia­le som tra­di­sjo­nel­le medi­er, er alt­så be­ge­ret fullt for sen­tral­sty­ret

Pe­ter A. Busch be­skri­ver år­sa­ken til den in­ter­ne kon­flik­ten slik:

– Vi har hatt ut­ford­rin­ger med at noen har hatt pro­ble­mer med å ret­te seg etter fler­tall­ved­tak fat­tet i fyl­kes­la­get, sier han.

Med det me­ner han ved­ta­ket fat­tet av no­mi­na­sjons­mø­tet i Lil­le­sand 10. de­sem­ber der Ås­hild Bruun-gun­der­sen vant, og der God­ske­sen hel­ler ikke klar­te å erob­re an­nen­plas­sen, men ble skjø­vet helt ut av lis­ten.

For Busch me­ner ikke stri­dens kjer­ne lig­ger i at Bru­unGun­der­sen – og han selv – stem­te ja til ett Ag­der i fyl­kes­tin­get:

– Det­te bun­ner i no­mi­na­sjons­stri­den, sier han.

Aren­dal Frp ble for to uker si­den satt un­der ad­mi­ni­stra­sjon av fyl­kes­sty­ret for­di de ikke vis­te tegn til å vil­le dri­ve valg­kamp for Ås­hild Bruun-gun­der­sen. Bjør­nar Solvei gjor­de det da krys­tall­klart at det var et ved­tak han ikke fant seg i.

Nå er han alt­så eks­klu­dert fra par­ti­et etter blant an­net of­fent­lig å ha om­talt par­ti­ets be­hand­ling av Inge­bjørg God­ske­sen un­der åp­nin­gen av Gull­knapp fly­plass som «skam­me­lig». Også fris­ke Face­bo­ok-ut­sagn skal ha vært mer enn par­ti­et kun­ne svel­ge.

FLE­RE UTMELDTE

To av styre­med­lem­me­ne i Aren­dal Frp, Odd Austar­heim og Mau­rith Ju­lie Fa­ger­land, har selv meldt seg ut av par­ti­et, og Pe­ter A. Busch opp­ly­ser at det også er en­kel­te «me­ni­ge» med­lem­mer som har tak­ket for seg.

– Men det er ikke man­ge, sier fyl­kes­le­de­ren som nå hå­per på ro i rek­ke­ne:

– Nå gjel­der det å gå ut i valg­kam­pen for å sik­re vårt man­dat på Stor­tin­get, sier han.

Inge­bjørg God­ske­sen, som for­sat­te sin kamp mot ett Ag­der til sis­te slutt, meld­te seg ut av Frp 20.juni etter å ha blitt tru­et med sank­sjo­ner av par­ti­et for­di hun stem­te mot par­ti­et fle­re tvangs­sam­men­slå­in­ger da Stor­tin­get ved­tok kom­mune­re­for­men 8. juni.

Grim­stad-po­li­ti­ker Ter­je Stalle­land, som blant an­net har om­talt Inge­bjørg God­ske­sen som «et psy­kia­trisk til­fel­le», meld­te seg ut en uke tid­li­ge­re, og be­grun­net det med at han øns­ket å ska­pe ro.

AR­KIV­FOTO: TONE SANDBERG

Bjør­nar Solvei (til h.) var en av ini­tia­tiv­ta­ker­ne til det eks­tra­or­di­næ­re no­mi­na­sjons­mø­tet i fe­bru­ar der de for­søk­te å få gjen­valgt Inge­bjørg God­ske­sen (nr. 2 fra v). Hun trakk seg imid­ler­tid rett før av­stem­nin­gen, og alle hen­nes til­hen­ge­re for­lot mø­tet i pro­test mot val­get av Ås­hild Bru­unGun­der­sen.

AR­KIV­FOTO: TONE SANDBERG

Fyl­kes­le­der Pe­ter A. Busch me­ner den opp­ri­ven­de kon­flik­ten bun­ner i no­mi­na­sjons­kam­pen mel­lom Ås­hild Bruun-gun­der­sen og Inge­bjørg God­ske­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.