FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Som­mer­til­bud i kom­mu­nen

● Fri­tids­eta­ten Øst: Til­byr «Su­per­fri» Rand­øya og «Su­per­fri» Ev­je/konge­par­ken. Pris: 200 - 500 kro­ner.

● Fri­tids­eta­ten Vest: Til­byr tur til Fårup som­mer­land for junior. Tur til Gøte­borg og Lise­berg og And­øya Ac­tion. Pris: 300 - 600 kro­ner.

● I til­legg til­byr Kris­tian­sand kom­mu­ne et opp­hold på fe­rie­ko­lo­ni­en på Ha­rald­vi­gen. Hvert barn som får plass må be­ta­le egen­an­del ba­sert på for­eld­re­nes inn­tekt.

Som­mer­til­bud for lavinntektsfamilier

● Blå Kors Fe­ri­er til­byr som­mer­fe­rie­mu­lig­he­ter for fa­mi­li­er som har ut­ford­rin­ger knyt­tet til blant an­net rus, fy­sisk og psy­kis­ke pro­ble­mer og øko­no­mi.

● Røde Kors til­byr «Fe­rie for alle» til fa­mi­li­er med dår­lig øko­no­mi.

● Beg­ge ord­nin­ge­ne kre­ver at en fyl­ler inn et søk­nads­skje­ma.

● I til­legg til­byr Kris­tian­sand kom­mu­ne en fe­rie­opp­le­vel­se på Ha­rald­vi­gen for barn mel­lom 7 og 13 år. Hvert barn som får plass, må be­ta­le egen­an­del ba­sert på for­eld­re­nes inn­tekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.