– Barn ten­ker an­ner­le­des

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Me­rethe Lund Fas­ting, ste­ama­nu­en­sis i idretts­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, er po­si­tiv til som­mer­lei­rer og ak­ti­vi­te­ter i regi av voks­ne. Men hun un­der­stre­ker at barn må få ut­fol­de seg på egen­hånd i til­legg.

– Barn ten­ker litt an­ner­le­des enn oss voks­ne, og vi­ser en stor evne til å re­gu­le­re ak­ti­vi­te­ter selv. Jeg hå­per og tror at de fles­te lei­re ikke har or­ga­ni­ser­te ak­ti­vi­te­ter hele da­gen, sier hun.

– Jeg bren­ner for den le­ken bar­na kan or­ga­ni­se­re selv. Så kan­skje før- mye av ti­den på dis­se lei­re­ne kan være fri ak­ti­vi­tet der voks­ne trer ved be­hov, fore­slår hun.

I til­legg er hun opp­tatt av at ak­ti­vi­te­te­ne bør være ute.

– Barn sit­ter mer og mer in­ne, og vi må job­be litt for å få dem ut og vekk fra skjer­me­ne.

Fas­ting un­der­stre­ker at hun me­ner at mye av fe­rien også bør bru­kes sam­men med egne barn.

– Jeg hå­per for­eld­re vil prio­ri­te­re å være uten­dørs med bar­na sine i fe­rien, sier hun og fore­slår syk­ling, hage­lek og strand­tu­rer.

– Jeg tror man­ge unge gle­der seg til å være sam­men med for­eld­re­ne sine i fe­rien.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.