Kre­ver 13 års feng­sel for kniv­dra­pet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

Ak­tor men­te i sin pro­se­dy­re at til­tal­te kom med en lite tro­ver­dig for­kla­ring, og om­tal­te kniv­stik­kin­gen som rå, bru­tal og me­nings­løs. For­sva­rer krev­de full fri­fin­nel­se.

Konsti­tu­ert stats­ad­vo­kat Jo­han Mar­tin Ki­le la ned på­stand om 13 års feng­sel un­der sin slutt­pro­se­dy­re i Kris­tian­sand ting­rett tors­dag.

En 30 år gam­mel svens­ke er til­talt for å ha kniv­drept en 43 år gam­mel polsk stats­bor­ger som var mo­ras sam­bo­er i Kris­tian­sand i ok­to­ber i fjor.

Til­tal­te har i ret­ten ar­gu­men­tert for at kniv­stik­kin­gen var et uhell som opp­sto da han med kniv i hån­da skul­le fin­ne ei brød­fjøl. En for­kla­ring ak­tor Ki­le ikke men­te var tro­ver­dig.

KRAFTEN I STIKKET

– Den­ne for­kla­rin­gen lar seg ikke for­ene med sak­kyn­dig Os­berg (retts­me­di­si­ner, joun. anm.) sin ut­red­ning. Kni­ven har gått gjen­nom bryst­bei­net og det må ha vært på­ført stor kraft, sier stats­ad­vo­kat Ki­le til ret­ten.

Han på­pek­te at det var sprik mel­lom for­kla­rin­ge­ne som ble gitt i av­hør med po­li­ti­et og for­kla­rin­gen i ret­ten.

Til­tal­te hev­det også i ret­ten at kni­ven ble holdt ned­over, på den må­ten man vil hol­de en brød­kniv.

– Ved ob­duk­sjon me­ner man kut­tet vi­ser at den er ført inn i brys­tet med eg­gen opp. Un­der­sø­kel­sen av fin­ger­av­trykk på kni­ven un­der­støt­ter at den er holdt med eg­gen opp, sier Ki­le til ret­ten.

BRUTALT

Ak­tor Ki­le men­te de ikke kun­ne kla­re å fin­ne noe mo­tiv for­hand­lin­gen, og men­te hand­lin­gen fram­sto som me­nings­løs.

– Det var in­gen ri­me­lig for­an­led­ning for hen­del­sen. Hand­lin­gen fram­står som rå, bru­tal og me­nings­løs, sa Ki­le.

I for­bin­del­se med straffe­ut­må­lin­gen vekt­la ak­tor at til­tal­te har en rek­ke dom­fel­lel­ser bak seg, hvor han blant an­net i 2012 fikk en feng­sels­dom på et og et halvt år etter å ha kniv­stuk­ket sin bror i Sve­ri­ge.

– Det er et skjer­pen­de mo­ment at til­tal­te er dømt tid­li­ge­re for en po­ten­si­elt livs­tru­en­de ska­de på sin bror. Dom­men vi­ser at til­tal­te tyr lett til volds­bruk når han blir pro­vo­sert, sa Ki­le.

Han la der­med ned på­stand om 13 års feng­sel for kniv­dra­pet.

KRE­VER FRI­FIN­NEL­SE

For­sva­rer Svein Kje­til Lo­de Svend­sen men­te ret­ten bur­de fes­te lit ved til­tal­tes for­kla­ring og der­med fri­fin­ne ham.

– Der­som man ikke kan se bort fra for­kla­rin­gen og av­feie den som opp­spinn, skal den til­tal­te fri­fin­nes, sa han til ret­ten.

Han men­te til­tal­tes noe spri­ken­de for­kla­rin­ger på de­tal­je­ne i sa­ken had­de bak­grunn i kom­bi­na­sjo­nen av al­ko­hol og pil­ler til­tal­te had­de inn­tatt på hen­del­ses­kvel­den. Han me­ner også det­te kan være grun­nen til at til­tal­te stakk av fra ste­det etter kniv­stik­kin­gen.

– Iføl­ge sak­kyn­di­ge vil han ha hatt en rus­på­virk­ning til­sva­ren­de 2,5 i pro­mil­le. Det har en be­ty­de­lig på­virk­ning på val­ge­ne til­tal­te gjor­de, som å vel­ge en kokke­kniv for å skjæ­re brød, sa for­sva­re­ren.

BROKETE OPPVEKST

I til­tal­tes egne for­kla­rin­ger ons­dag for­tal­te han om en tøff oppvekst hvor han i bod­de i pe­rio­der på fa­mi­lie­be­hand­lings­hjem med mora og søs­te­ren. De var i en pe­rio­de til­knyt­tet en sekt og had­de et par opp­hold i USA i for­bin­del­se med den­ne.

– Da vi var med i sek­ten, ble vi tvun­get til å gå med fine klær og vann­kjem­met hår, og vi ble mob­bet. Til slutt ble jeg satt i en spe­sial­klas­se, for­klar­te han.

Det var da han be­gyn­te med rus av ulikt slag. Han be­gyn­te å drik­ke al­ko­hol da han var ti år, am­fe­ta­min som tolv­åring og sat­te sitt førs­te skudd med he­roin da han var 13 år gam­mel.

– Man kan kal­le det selv­me­di­si­ne­ring, sa til­tal­te til ret­ten.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Konsti­tu­ert stats­ad­vo­kat Jo­han Mar­tin Ki­le (t.h.) krev­de 13 års feng­sel for kniv­dra­pet i Kon­gens gate i ok­to­ber 2016. Her i sam­ta­le med bi­stands­ad­vo­kat Ar­vid Kjær­vik.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

For­sva­rer Svein Kje­til Lo­de Svend­sen kre­ver at hans kli­ent fri­fin­nes for drap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.