Sen­ker farts­gren­sen på Varodd­broa

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL REITE

For å unn­gå tra­fikk­far­li­ge si­tua­sjo­ner på E 18, har Sta­tens veg­ve­sen be­stemt at far­ten re­du­se­res også på den gam­le Varodd­broa.

I dag er det lov å kjø­re i 70 km/t over Varodd­broa i øst­gå­en­de ret­ning. Nå blir farts­gren­sen re­du­sert til 60 km/t.

Den vik­tigs­te grun­nen til at far­ten blir re­du­sert, er krys­set inn til Ro­na. Her dan­ner det seg ofte så lang kø at bi­le­ne kan bli stå­en­de helt ut på E 18. Også i tun­nel­lø­pet kan det i dag stå bi­ler når man­ge skal inn til Ro­na.

Når det kom­mer en bil i høy fart bak­fra, øker sjan­sen for en på­kjø­ring bak­fra.

– Det er en si­tua­sjon med mu­lig­het for kø i om­rå­det, i til­legg til at det er mye ak­ti­vi­tet der. Så etter en to­tal­vur­de­ring av tra­fikk­sik­ker­he­ten har vi be­slut­tet å re­du­se­re has­tig­het, sier An­ne Gre­te Tof­te, sek­sjons­le­der i Sta­tens veg­ve­sen.

Has­tig­he­ten på 60 km/t blir per­ma­nent og vil gjel­de over den gam­le Varodd­broa. Den vil gjel­de på strek­nin­gen fra ne­derst i Nar­viks­bak­ken til etter av­kjør­se­len til Ro­na (se il­lust­ra­sjon ne­derst i sa­ken).

– Når det kom­mer ny bro, blir det selv­sagt en ny farts­gren­se på den­ne. Men det lig­ger jo noen år fram i tid, sier Tof­te.

Skil­te­ne er al­le­re­de be­stilt. De kom­mer opp i lø­pet av som­mer­en. Det kom­mer også et eget skilt der det blir opp­lyst om «Fare for kø».

I vest­gå­en­de ret­ning gjel­der et eget re­gi­me. Her er det satt opp så­kalt ar­beids­vars­lings­skilt i for­bin­del­se med bygge­pe­rio­den og farts­gren­sen er 50 km/t.

– Det blir la­ve­re has­tig­het hele bygge­pe­rio­den. Slik må det være på grunn av at det er sma­le­re vei og at det er ak­ti­vi­tet på broa, sier Ru­ne Galte­land, bygge­le­der vei i Sta­tens veg­ve­sen.

Det vil etter pla­nen være tra­fikk på den gam­le Varodd­broa fram til 2019. Da kan den nye broa tas i bruk. Etter det­te blir den gam­le re­vet.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Nå skal far­ten re­du­se­res per­ma­nent på den gam­le Varodd­broa (til venst­re)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.