Nato vil øke pres­set på Ta­li­ban

Nato sen­der fle­re sol­da­ter til Af­gha­ni­stan. Økt mi­li­tært press kan lok­ke Ta­li­ban til­ba­ke til for­hand­lings­bor­det, hå­per Natos ge­ne­ral­sek­re­tær Jens Stol­ten­berg.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– I dag kan jeg be­kref­te at vi styr­ker vårt nær­vær i Af­gha­ni­stan, sa Stol­ten­berg på vei inn til Natos for­svars­mi­nis­ter­møte i Brussel tors­dag.

Iføl­ge ham har 15 al­li­er­te alle- rede gått med på å øke inn­sat­sen. Det er ven­tet at fle­re land vil kom­me med løf­ter de nær­mes­te da­ge­ne.

Stol­ten­berg for­kla­rer at må­let er å bry­te opp en fast­låst si­tua­sjon på bak­ken, slik at af­ghans­ke styr­ker får det mi­li­tæ­re over­ta­ket.

– Hå­pet er at det skal bi­dra til at Ta­li­ban vil for­hand­le, sier Stol­ten­berg til NTB.

«NOEN TUSEN»

Natos mi­li­tæ­re le­de­re har etter­spurt «noen tusen» fle­re sol­da­ter til ope­ra­sjo­nen, der Nato gir opp­læ­ring og hjelp til den af­ghans­ke hæ­ren og af­ghansk po­li­ti.

Sam­men med part­ner­land har Nato i dag rundt 13.500 sol­da­ter i lan­det, over halv­par­ten fra USA. Iføl­ge di­plo­mat­kil­der kan an­tal­let bli økt med rundt 3.000 sol­da­ter.

Stor­bri­tan­nias for­svars­mi­nis­ter Michael Fal­lon sier bri­te­ne vil styr­ke sitt nær­vær med snaut 100 sol­da­ter.

Han un­der­stre­ker at af­ghans­ke styr­ker har hatt det tungt.

– De had­de en hard kamp­se­song i fjor, og de står over­for ved­va­ren­de ut­ford­rin­ger i noen av dis­trik­te­ne i Af­gha­ni­stan, sa Fal­lon da han an­kom til for­svars­mi­nis­ter­mø­tet.

SKAL STØT­TE AFGHANERNE

Stol­ten­berg for­sik­rer om at opp­trap­pin­gen ikke vil føre til at Natos ope­ra­sjon end­rer ka­rak­ter. Det er ikke snakk om en strids­ope­ra­sjon, men om en ope­ra­sjon for å hjel­pe afghanerne med å ta an­svar for sik­ker­he­ten selv, for­kla­rer han.

– I leng­den er det best at af­gha- ner­ne slåss sine egne kri­ger og sta­bi­li­se­rer sitt eget land. Det set­ter vi dem i stand til å gjø­re, sier Stol­ten­berg.

Af­ghans­ke re­gje­rings­styr­ker had­de i vin­ter kon­troll i rundt 60 pro­sent av dis­trik­te­ne i lan­det, ned fra 71 pro­sent ett år tid­li­ge­re, iføl­ge tall fra ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter.

Ta­li­ban vi­ser li­ten vil­je til å for­hand­le.

– De tror de vin­ner mer på slag­mar­ken enn i for­hand­lin­ger. Så det er en vel­dig nær sam­men­heng mel­lom det som skjer på slag­mar­ken, og det som skjer ved for­hand­lings­bor­det, sier Stol­ten­berg til NTB.

– Du vil sann­syn­lig­vis ikke fin­ne re­ell vil­je til å fin­ne en po­li­tisk løs­ning før Ta­li­ban skjøn­ner at de ikke kan vin­ne på slag­mar- ken, sier han.

IN­GEN ØKNING FRA NOR­GE

Nato har bedt samt­li­ge al­li­er­te om å vur­de­re om de kan bi­dra mer.

Nor­ge har i dag rundt 50 sol­da­ter i Af­gha­ni­stan. De blir væ­ren­de ut 2018, men inn­til vi­de­re blir det in­gen økning av det nors­ke bi­dra­get.

Di­plo­ma­ter i al­li­an­sen for­tel­ler om man­gel på ap­pe­titt til å bru­ke Nato mer ak­tivt i kam­pen mot ter­ror. Det er også be­ty­de­lig split­tel­se mel­lom med­lems­lan­de­ne om hvor mye Nato bør gjø­re.

USAS pre­si­dent Do­nald Trump har på sin side pres­set på for å få al­li­an­sen til å gjø­re mer – men først og fremst med blik­ket vendt mot IS i Sy­ria.

FOTO: NTB SCANPIX

NATOS ge­ne­ral­sek­re­tær Jens Stol­ten­berg leder tors­dag al­li­an­sens for­svars­mi­nis­ter­møte i Brussel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.