Brann på hur­tig­rute­skip

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En brann i ma­skin­rom­met på Hur­tig­rute­ski­pet MS Nord-nor­ge ble raskt sluk­ket tors­dag for­mid­dag.

Tre av mann­ska­pet ble i etter­kant sjek­ket av helse­per­so­nell etter å ha fått i seg røyk, opp­ly­ser Hur­tig­ru­ten.

Det var 367 gjes­ter og et mann­skap på 69 om­bord i ski­pet. – Man­ge av gjes­te­ne var på land da røyk­ut­vik­lin­gen star­tet, og det var ikke nød­ven­dig å eva­ku­ere ver­ken gjes­ter el­ler mann­skap, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Ru­ne Tho­mas Ege i Hur­tig­ru­ten.

Po­li­ti­et meld­te om sa­ken klok­ka 11.07. – Det har vært en brann i ma­skin­rom­met på ski­pet. Inn­sats­per­so­nell fra bå­ten sluk­ker bran­nen i sam­ar­beid med lo­kalt brann­ve­sen, sa ope­ra­sjons­le­der Stig Ro­ger Ol­sen.

FOTO: NTB SCANPIX

Hur­tig­rute­ski­pet MS NordNorg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.