Brei­vik-kla­ge mot Nor­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

An­ders Behring Brei­vik har kla­get Nor­ge inn for Men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len i Stras­bourg.

Brei­vik, som nå har byt­tet navn til Fjotolf Han­sen, har le­vert kla­gen over dom­men hvor det blir fast­slått at ver­ken so­nings­for­hol­de­ne, iso­la­sjo­nen el­ler hans mu­lig­het til å kom­mu­ni­se­re ut av feng­se­let bry­ter med men­neske­ret­tig­he­te­ne.

Da Høy­este­rett av­vis­te an­ken over dom­men fra Bor­gar­ting lag­manns­rett i be­gyn­nel­sen av juli, vars­let Brei­vik at sa­ken vil­le bli tatt vi­de­re til Men­neske­retts­dom­sto­len (EMD). Det har nå skjedd, mel­der NRK.

Brei­viks ad­vo­kat, Øystein Storr­vik, har an­ført at ter­ro­ris­ten kan få men­ta­le ska­der av iso­la­sjo­nen han opp­le­ver i feng­se­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.