Haug­lie vil ha maks­gren­se på vi­kar­bruk

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Ar­beids­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H) vil ha maks­gren­se på bruk av vi­ka­rer i bygg og an­legg. Be­man­nings­by­rå­ene skal få egen hjem­mel for mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser.

LO, Ap, SV og Rødt har len­ge an­gre­pet de så­kal­te null­ti­mers­kon­trak­te­ne i be­man­nings­bran­sjen, der prak­sis en­kel­te ste­der har vært at an­sat­te ikke får lønn mel­lom opp­drag.

Over­ras­kel­sen var der­for stor på venstre­si­den da ar­beids­mi­nis­te­ren for to uker si­den, helt på tam­pen av stor­tings­se­sjo­nen, vars­let et opp­gjør med use­riø­se ak­tø­rer i be­man­nings­bran­sjen. Hun slo fast at ho­ved­re­ge­len også in­nen bygg og an­legg skal være fas­te an­set­tel­ser med for­ut­sig­ba­re lønns- og ar­beids­vil­kår.

Nå kom­mer de­tal­je­ne i hø­rings­for­sla­get, som Ap­le­der Jo­nas Gahr Stø­re tors­dag be­skri­ver som en røyk­bom­be i en kro­nikk i Dags­avi­sen. Han er sær­lig kri­tisk til sig­na­le­ne om at be­man­nings­sel­ska­pe­ne skal få sær­skilt ad­gang til å an­set­te folk mid­ler­ti­dig.

Hø­rings­for­sla­get fra ar­beids­mi­nis­te­ren har tre ho­ved­punk­ter. Først og fremst fore­slår Haug­lie at inn­hol­det i be­gre­pet «fast an­set­tel­se» skal pre­si­se­res i ar­beids­miljø­lo­ven. Det­te skal blant an­net for­hind­re at fast an­sat­te i be­man­nings­by­rå­er ikke får lønn mel­lom opp­drag.

An­set­tel­sen skal være tids­ube­gren­set og sik­re ar­beids­ta­ker re­elt stil­lings­vern samt for­ut­sig­bar­het i form av et re­elt stil­lings­om­fang, iføl­ge de­par­te­men­tet.

Men i til­legg fore­slår alt­så re­gje­rin­gen en ny hjem­mel for mid­ler­ti­dig an­set­tel­se i be­man­nings­by­rå­er, som kun skal gjel­de ar­beids­ta­ke­re som lei­es ut til det stats­rå­den be­skri­ver som «re­el­le vi­ka­ria­ter».

Hen­sik­ten med for­sla­get som Ap og and­re er så kri­tis­ke til, er å sik­re flek­si­bi­li­tet, noe som i sær­lig grad er etter­spurt i bran­sjer der opp­drags­meng­den i pe­rio­der er ufor­ut­sig­bar.

Det sis­te punk­tet i hø­rings­for­sla­get tar til orde for en maks­kvo­te for inn­leie på 10–15 pro­sent. Det­te skal be­gren­se vi­kar­bru­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.