D Vi tror ikke for­skjel­le­ne skyl­des at ulik­he­te­ne i be­folk­nin­gen er så stor mel­lom fyl­ke­ne.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Fædre­lands­ven­nen har inn­hen­tet fers­ke tall for Norsk Pa­si­ent­re­gis­ter over AD­Hd-dia­gno­ser i pe­rio­den 2008–2016. For­skjel­le­ne i hvor hyp­pig dia­gno­sen stil­les, er stor mel­lom de uli­ke fyl­ke­ne. Og for ag­der­fyl­ke­ne som dek­kes av Sør­lan­det syke­hus, stil­les dia­gno­sen nes­ten dob­belt så ofte til ung­dom i Aust, sam­men­lig­net med Vest.

For barn un­der ti år er for­skjel­len enda stør­re.

Det er Aust-ag­der som lig­ger på lands­gjen­nom­snit­tet. Vest-ag­der lig­ger langt la­ve­re, om man ser an­tal­let dia­gno­ser i for­hold til be­folk­nings­grunn­la­get.

I en se­rie ar­tik­ler spør Fædre­lands­ven­nen: Er det så sto­re forskjeller på bar­na, el­ler er det fag­fol­ke­ne som ten­ker ulikt?

Na­sjo­nalt fo­kus

Den­ne pro­blem­stil­lin­gen har vært på dags­or­den i noen år al­le­re­de.

– Vi tror ikke for­skjel­le­ne skyl­des at ulik­he­te­ne i be­folk­nin­gen er så stor mel­lom fyl­ke­ne. Vår rap­port an­ty­det sna­re­re at hen­vis­nings­prak­sis og grunn­la­get for å stil­le dia­gno­ser va­rie­rer i spe­sia­list­helse­tje­nes­ten, sier av­de­lings­di­rek­tør Hei­di Aase ved Folke­helse­in­sti­tut­tet.

Hun var sen­tral da Folke­helse­in­sti­tut­tet utga rap­por­ten «AD­HD i Nor­ge. En sta­tus­rap­port» i fjor. Aase sier at de førs­te fun­ne­ne ty­det på at ulik ut­red­nings­prak­sis i fag­mil­jø­ene kan for­kla­re mye av for­skjel­le­ne.

Men data­grunn­la­get med dia­gno­se­ne den gan­gen gikk bare frem til 2013, selv om det fan­tes fers­ke­re tall om medi­sin­bruk fra Re­septre­gis­te­ret.

Nå job­ber Hei­se Aase og kol­le­ge­ne med en ny rap­port ba­sert på fers­ke­re tall og vil ikke si noe inn­hol­det i den­ne før den er helt klar.

tendens over tid

De nye tal­le­ne Fædre­lands­ven­nen har inn­hen­tet fra Norsk Pa­si­ent­re­gis­ter vi­ser at for­skjel­le­ne mel­lom fyl­ke­ne fort­satt er svært sto­re.

Tal­le­ne fra Pa­si­ent­re­gis­te­ret vi­ser an­tall dia­gno­ser i ab­so­lut­te tall. Fædre­lands­ven­nen har kob­let tal­le­ne med be­folk­nings­grunn­la­get, slik blant an­net Re­septre­gis­te­ret gjør, for å kun­ne sam­men­lig­ne fyl­ke­ne.

I al­ders­grup­pen 10–19 år gis dia­gno­sen i 2016 hyp­pigst i Sør-trøn­de­lag, til hele 29,31 ung­dom per tusen inn­byg­ger i den­ne al­ders­grup­pen. Vest-ag­der lig­ger la­vest med 8,33 dia­gno­ser per tusen inn­byg­ger i sam­me al­ders­grup­pe. Aust-ag­der har en fore­komst på 15,74 dia­gno­ser per tusen inn­byg­ger i al­ders­grup­pen, noe som er mar­gi­nalt un­der lands­gjen­nom­snit­tet.

For­skjel­le­ne mel­lom Aust-ag­der og VestAg­der var enda stør­re til­ba­ke i 2009 og 2010. Men ulik­he­te­ne har ved­vart over tid.

Brøt lo­ven

Et lands­om­fat­ten­de til­syn noen år til­ba­ke av­dek­ket lov­brudd ved Bar­ne- og ung­doms­psy­kia­tris­ke po­li­kli­nik­ker i både Aren­dal og Kris­tian­sand.

I 2013 og 2014 gjen­nom­før­te Sta­tens helse­til­syn til­syn med bar­ne- og ung­doms­psy­kia­tris­ke po­li­kli­nik­ker. Både Abup i Aren­dal og Abup i Kris­tian­sand ble gjen­stand for til­syn, og det ble av­dek­ket fle­re lov­brudd.

I Kris­tian­sand av­dek­ket til­sy­net brudd på Spe­sia­list­helse­tje­neste­lo­ven § 2–2, for­di man ikke i til­strek­ke­lig grad sik­ret for­svar­lig ut­red­ning og dia­gnos­ti­se­ring av alle pa­si­en­ter ved Abup.

Helse­til­sy­net på­pek­te også mang­ler ved prak­sis for dia­gnos­ti­se­ring av AD­HD:

«Gjen­nom in­ter­vju­er kom­mer det frem at prak­sis for dia­gnos­ti­se­ring av AD­HD ikke er ba­sert på en fel­les for­stå­el­se av an­ven­del­sen av de dia­gnos­tis­ke kri­te­ri­ene.»

I Aren­dal av­dek­ket til­sy­net to brudd på Spe­sia­list­helse­tje­neste­lo­ven § 2–2. Hel­ler ikke der sik­ret man i til­strek­ke­lig grad for­svar­lig ut­red­ning og dia­gnos­ti­se­ring. I til­legg brøt de Pa­si­ent- og bru­ker­ret­tig­hets­lo­ven § 2–1 b. I Helse­til­sy­nets rap­port het det blant an­net:

«Sør­lan­det syke­hus HF ABUP Aren­dal sik­rer ikke i til­strek­ke­lig grad en for­svar­lig vur­de­ring av hen­vis­nin­ger og at frist for rett til nød­ven­dig helse­hjelp fast­set­tes in­di­vi­du­elt.»

Be­kym­ret over for­skjel­le­ne

Helse­til­sy­net ut­tryk­te også be­kym­ring for for­skjel­le­ne i an­tall Ad­hd-dia­gno­ser i Ag­der-fyl­ke­ne:

«Tross fel­les pro­se­dy­rer og ret­nings­lin­jer er det re­gist­rert forskjeller i fore­koms­ten av dia­gno­sen AD­HD. For­skjel­le­ne vi­ser seg ved sam­men­lig­ning av de to po­li­kli­nik­ke­ne AustAg­der og Vest-ag­der, der for­skjel­le­ne er be­ty­de­li­ge.»

«På bak­grunn av de sto­re for­skjel­le­ne nevnt oven­for, har det kom­met frem fag­lig be­grun­net be­kym­ring knyt­tet til mu­lig over- og un­der­dia­gnos­ti­se­ring av AD­HD.»

GJOR­DE TIL­TAK

Til­syns­myn­dig­he­ten av­slut­tet i 2014 sa­ken i beg­ge fyl­ke­ne etter å ha vur­dert til­ta­ke­ne som ble satt i verk som til­strek­ke­li­ge.

Le­del­sen ved syke­hu­set og fag­mil­jø­ene har de sis­te åre­ne hatt fo­kus på å minske for­skjel­le­ne, og har lyk­kes med det.

Li­ke­vel vi­ser tal­le­ne at det fort­satt er sto­re forskjeller mel­lom Aust-ag­der og Vest-ag­der. Mens Aust-ag­der lig­ger nær lands­gjen­nom­snit­tet per tusen barn som får dia­gno­sen Ad­hd/hy­per­ki­ne­tisk li­del­se, så lig­ger Vest-ag­der be­ty­de­lig la­ve­re.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

I juni duk­ket «The Um­brel­la Pro­ject» opp i Li­ver­pool. Den farge­rike in­stal­la­sjo­nen er en del av et pro­sjekt for å øke opp­merk­som­he­ten om­kring AD­HD.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.