FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Ad­hd-ut­ford­rin­ger

● Barn med AD­HD får ofte so­sia­le og skole­mes­si­ge ut­ford­rin­ger.

● Hos voks­ne vil sym­pto­me­ne kun­ne på­vir­ke fun­ge­ring og pre­sta­sjo­ner i sko­le- og ar­beids­si­tua­sjo­ner.

● Man­ge med AD­HD har stør­re ri­si­ko for and­re psy­kis­ke li­del­ser som de­pre­sjon, angst og rus­pro­ble­mer.

● Voks­ne med AD­HD uføre­tryg­des i stør­re grad enn be­folk­nin­gen el­lers, og unge full­fø-

Forskjeller på AD­HD og hy­per­ki­ne­tisk for­styr­rel­se

● For å stil­le dia­gno­sen AD­HD etter det ame­ri­kans­ke sys­te­met DSM-5, kre­ves det sym­pto­mer på kon­sen­tra­sjons­vans­ker el­ler hy­per­ak­tiv­tet.

● For å stil­le dia­gno­sen hy­per­ak­tiv for­styr­rel­se etter Who-sys­te­met ICD-10, kre­ves kon­sen­tra­sjons­vans­ker og hy­per­ak­ti­vi­tet.

● For AD­HD hol­der det at sym­pto­me­ne har vært til ste­de før bar­net fyl­te 12 år, mens det rer sjeld­ne­re vi­dere­gå­en­de sko­le.

● I en­kel­te yr­ker, blant an­net i po­li­ti og mi­li­tæ­ret, kre­ves det egen sik­ker­hets­er­klæ­ring og/el­ler helse­at­test for per­soner med ADHD­dia­gno­se.

● De fles­te for­sik­rings­sel­ska­per er også re­strik­ti­ve med å gi blant an­net, barne­for­sik­ring, per­son­for­sik­ring, uføre­for­sik­ring til per­soner med Ad­hd-dia­gno­se for hy­per­ki­ne­tisk for­styr­rel­se kre­ves at både sym­pto­mer og funk­sjons­ned­set­tel­se må ha vært til­ste­de før bar­net fyl­te sju år.

● Beg­ge dia­gno­se­ne kre­ver ned­satt funk­sjons­nivå i mer enn en set­ting, som for ek­sem­pel både hjem­me og på sko­len.

● I Nor­ge kan ut­re­der vel­ge om man vil bru­ke DSM-5 el­ler ICD-10 i ut­red­nin­gen, men selve dia­gno­sen skal ko­des i ICD-10 sys­te­met.

en­ten

både

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.