UTENRIKS

EUS re­kord­bø­ter til Goog­le kan være en hånds­rek­ning til for­bru­ker­ne.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Like før år­tu­sen­skif­tet ble den dans­ke It-spe­sia­lis­ten Mar­tin An­der­sen sta­dig mer ir­ri­tert over hvor dyre re­serve­de­le­ne var til data­ma­ski­nen hans. Han stus­set over at det ikke fan­tes ste­der hvor man kun­ne få over­sikt over pri­se­ne på elek­tro­nikk og der­med søke seg frem til bu­tik­ken med la­vest pris.

Så fikk han en idé som skul­le vise seg å være så­pass kom­mer­si­elt in­ter­es­sant at IT­gi­gan­ten Goog­le nå får en re­kord­stor bot på 23 mil­li­ar­der kro­ner av EUS kon­kur­ranse­kom­mis­sær Mar­grethe Ves­ta­ger.

PRISSPRINGER

Fra 2000 be­gyn­te Mar­tin An­der­sens nye fir­ma å til­by dans­ke og svens­ke for­bru­ke­re en tje­nes­te som av­slø­rer hva et spe­si­fikt pro­dukt kos­ter i uli­ke bu­tik­ker. I be­gyn­nel­sen måt­te Mar­tin An­der­sen og et lite team av pris­sjek­ke­re fy­sisk løpe mel­lom bu­tik­ke­ne, og ble ofte kas­tet ut av sin­te bu­tikk­an­sat­te – der­av firma­nav­net Pricerun­ner.

Bu­tik­ke­ne var mis­for­nøy­de med den plut­se­li­ge gjen­nom­sik­tig­he­ten på mar- ke­det, men med ut­bre­del­sen av in­ter­nett og se­ne­re smart­te­le­fo­ner har de gått fra å god­ta sam­men­lig­nings­tje­nes­ter til i dag selv ak­tivt å opp­gi pri­ser.

TROVERDIGE SØKERESULTATER

Den ame­ri­kans­ke It-gi­gan­ten Goog­le fikk i lø­pet av 2000-tal­let også øyne­ne opp for ver­di­en av å sam­men­lig­ne pri­ser på in­ter­nett. Fra ja­nu­ar 2008 be­gyn­te sel­ska­pet å til­by en tje­nes­te i Euro­pa som først het «Goog­le Pro­duct Se­arch» og se­ne­re «Goog­le Shop­ping».

Nå fast­slår imid­ler­tid Eu-kom­mi­sjo­nen at Goog­le har brukt en ulov­lig prak­sis til å un­der­støt­te sin egen sam­men­lig­nings­tje­nes­te på be­kost­ning av and­re, slik som Pricerun­ner. Ni av ti euro­pe­is­ke nett­s­ur­fe­re bru­ker i dag Goog­le som søke­mo­tor, og sel­ska­pet har mis­brukt sin do­mi­ne­ren­de mar­keds­po­si­sjon ved å få re­sul­ta­ter fra «Goog­le Shop­ping» til å hav­ne øverst i søke­re­sul­ta­te­ne.

– And­re tje­nes­ter fin­ner man i snitt først på side fire i et google­søk fra en data­ma­skin. For­bru­ke­ren ser alt­så Goog­le Shop-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.