Vi må av­li­ve my­te­ne sam­men!

Faedrelandsvennen - - MENING - HANS SANDE adm.dir., sjø­kap­tein i Norsk Sjø­of­fi­sers­for­bund

Alt lig­ger nå til ret­te for his­to­risk ut­red­ning om nors­ke lønns- og ar­beids­vil­kår til sjøs.

Po­li­ti­ker­ne har brukt fire år på å bli enige om å ut­re­de hva som skjer hvis vi kre­ver nors­ke lønns- og ar­beids­vil­kår for alle sjø­folk i nors­ke far­vann. Nå mang­ler bare én vik­tig av­kla­ring om mid­let før vi igjen kan kon­sen­tre­re oss om må­let.

Må­let er en ver­dens­le­den­de norsk ma­ri­tim næ­ring, med nors­ke sjø­folk som driv­kraft.

Mid­let er et tre-parts­sam­men­satt ut­valg som skal av­li­ve my­ter og fin­ne fakta om hvil­ke mu­lig­he­ter Nor­ge som kyst­stat har til å iverk­set­te til­tak som sik­rer like­ver­di­ge kon­kur­ranse­vil­kår.

De rødgrøn­ne par­ti­ene har len­ge øns­ket å sik­re nors­ke vil­kår for alle sjø­folk på skip som sei­ler på norsk kon­ti­nen­tal­sok­kel og i nors­ke far­vann. Etter tid­li­ge­re å ha stemt mot det­te i Stor­tin­get, frem­met Frp til­sva­ren­de for­slag for Stor­tin­get i for­bin­del­se med re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett. Ny­lig kom en­de­lig også Høy­re på ba­nen og er­klær­te at de vil støt­te for­sla­get om å ut­re­de mu­lig­he­te­ne for å kre­ve nors­ke lønns- og ar­beids­vil­kår på norsk sok­kel.

Det er svært gle­de­lig at vi en­de­lig har po­li­tisk fler­tall for å få fakta på bor­det. Det­te har vært et langt ler­ret å ble­ke. Det er 10 år si­den Norsk Sjø­manns­for­bund og Norsk Sjø­of­fi­sers­for­bund fikk ut­ar­bei­det FAFO­rap­por­ten «Hvem kan sei­le sin egen sjø», som om­hand­ler stat­li­ge re­gu­le­rin­ger av lønns- og ar­beids­vil­kår i norsk in­nen­riks­fart. At kra­vet om en po­li­tisk opp­føl­ging av det­te nå ma­te­ria­li­se­rer seg, er vel­dig po­si­tivt. Nå må po­li­tisk ideo­lo­gi set­tes til side, slik at man kan sam­les om å tryg­ge den nors­ke sjø­manns kon­kur­ranse­kraft.

I alle år har re­der­ne hard­nak­ket hev­det at norsk skips­fart over hele ver­den blir ram­met hvis vi inn­fø­rer ka­bo­ta­sje­til­tak på norske­kys­ten. Sjø­manns­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne me­ner på sin side at nors­ke sjø­folk er ut­ryd­nings­tru­et hvis vi ikke ved­tar til­tak som for­ut­set­ter nors­ke lønns- og ar­beids­vil­kår på sok­ke­len. Po­li­ti­ker­ne har stått på hver sine fløy­er, uten å kun­ne enes om hvor­dan man skal gå vi­de­re.

Itf-grup­pen «Sea­fa­rers Right In­ter­na­tio­nal» har un­der­søkt 136 lands prak­sis knyt­tet til ca­bo­ta­ge. Av dis­se var det 45 som ikke had­de noen som helst be­skyt­tel­ses­til­tak i egne far­vann. Nor­ge er blant dis­se. Alle and­re sto­re sjø­farts­na­sjo­ner har en el­ler an­nen form for be­grens­nin­ger for and­re skip og sjø­folk i na­sjo­na­le far­vann. Det er seks be­grun­nel­ser som går igjen:

●● Øns­ket om like­ver­di­ge kon­kur­ranse­vil­kår

●● Be­ho­vet for å be­va­re ma­ri­tim kom­pe­tan­se og er­fa­rings­over­fø­ring

●● Mu­lig­he­ten for å re­krut­te­re na­sjo­na­le sjø­folk

●● Pro­mo­te­ring av ma­ri­timt næ­rings­liv na­sjo­nalt

●● Opp­rett­hol­del­se av sik­re skip og be­skyt­tel­se av mil­jø

●● Na­sjo­nal sik­ker­het

Alt det­te må vi ut­re­de og ta stil­ling til. Det må vi gjø­re sam­men, og det må vi gjø­re grun­dig. Ti­den er al­le­re­de i ferd med å løpe fra oss. Vi har ikke tid til mer tau­trek­king. Vi i næ­rin­gen må våge å ut­ford­re etab­ler­te my­ter og sann­he­ter. De po­li­tis­ke fløy­er må være vil­li­ge til å se bort fra po­li­tisk til­hø­rig­het og job­be sam­men for sa­ken. Vi ber alle po­li­tis­ke par­ti­er enes om å føl­ge opp sin be­slut­ning om ut­red­ning med å ned­set­te et tre­parts­ut­valg med et klart man­dat. Vi ser frem til å del­ta.

❞ Det er vik­tig at in­ter­na­sjo­nal konkurranse ikke un­der­gra­ver na­sjo­na­le lønns- og ar­beids­vil­kår.

FOTO: NTB SCANPIX

Nå må po­li­tisk ideo­lo­gi set­tes til side, slik at man kan sam­les om å tryg­ge den nors­ke sjø­manns kon­kur­ranse­kraft, skri­ver ar­tik­kel­inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.