Kam­pen om Je­ru­sa­lem

Faedrelandsvennen - - MENING -

Til alle ti­der har det vært kamp om Je­ru­sa­lem. I sen­trum av kam­pen om Je­ru­sa­lem står Tem­pel­høy­den.

Kong David gjor­de Je­ru­sa­lem til ho­ved­stad i Israel i år 1000 f.kr. og hans sønn kong Salo­mo byg­de det førs­te temp­let på tem­pel­plas­sen i Je­ru­sa­lem.

År 597 f.kr. ble Je­ru­sa­lem og temp­let ra­sert og brent ned av baby­lo­ner­kon­gen Ne­bu­kad­ne­ser, men år 539 f.kr. byg­de Serbu­ba­bel et nytt tem­pel i Je­ru­sa­lem etter at kong Kyros fra Per­sia (idag Iran) over­vant baby­lo­ner­ne. 63 f.kr. kom­mer Je­ru­sa­lem un­der ro­mersk kon­troll og Hero­des for­ny­et og byg­get om temp­let, men det ble ikke fer­dig byg­get før etter­at Hero­des var død. Det var hel­ler ikke helt fer­dig på Jeus tid.

I år 70 e.kr. ble Je­ru­sa­lem og det and­re temp­let brent ned av ro­mer­ne, det var kun de­ler av støtte­mu­ren som sto igjen og der var ikke man­ge jø­der igjen i byen. År 638 e.kr. kom­mer Je­ru­sa­lem un­der mus­limsk kon­troll og Al-aq­samos­ke­en og litt se­ne­re Klip­pe­do­men blir bygd på Tem­pel­høy­den i Je­ru­sa­lem. Je­ru­sa­lem opp­le­ver man­ge kri­ger og ost­ma­ner­ne erob­rer Je­ru­sa­lem i år 1516-17 e.kr.

I 1948 opp­ret­tes sta­ten Israel og Israel får herre­døm­me over den vest­li­ge del av Je­ru­sa­lem. Den øst­li­ge del av byen med Tem­pel­plas­sen ok­ku­pe­res av Trans­jor­dan (i dag Jor­dan). I 1967 etter seks­da­gers­kri­gen får Israel herre­døm­me over hele Je­ru­sa­lem. Mus­li­me­ne har imid­ler­tid kon­troll over Tem­pel­høy­den med AlAqsa-mos­ke­en og Klip­pe­do­men.

I 1997 fei­ret Je­ru­sa­lem 3000 års­ju­bi­le­um og i år 2017 fei­ret Je­ru­sa­lem 50-års ju­bi­le­um etter at hun nå er un­der Is­ra­elsk herre­døm­me. Jø­de­ne har reg­net Je­ru­sa­lem som ho­ved­stad i Israel i over 3000 år helt fra Kong Da­vids tid. Det har hel­ler ald­ri vært noen an­nen stat i om­rå­det med Je­ru­sa­lem som ho­ved­stad.

I 2016 ved­tok UNESCO at det er in­gen for­bin­del­se mel­lom Vest­mu­ren og det jø­dis­ke folk. Vest­mu­ren er et bønne­sted for jø­de­ne p.g.a. nær­he­ten til det tid­li­ge­re jø­dis­ke Temp­let. Det er det mest hel­ligs­te sted i jø­de­dom­men. Ved­ta­ket i UNESCO er his­to­rie­for­falsk­ning. Islam har in­gen lang tra­di­sjon sam­men­lig­net med det jø­dis­ke folks tra­di­sjon til Tem- pel­høy­den. Jø­de­ne har ur­be­folk­nings­ret­ten til Tem­pel­plas­sen og Je­ru­sa­lem. De­ler av støtte­mu­ren som fort­satt står igjen etter det and­re Temp­let er gans­ke mye eld­re enn islamsk religion.

Sis­te års­tall for Je­ru­sa­lem er ennå ikke skre­vet. Bi­be­len for­tel­ler at det gjen­står fle­re be­gi­ven­he­ter. Mest kjent er pro­fe­ti­en om at Je­sus Mes­sias, jø­de­nes kon­ge, vil kom­me til­ba­ke til Je­ru­sa­lem. Men det­te års­tal­let er det in­gen som kjen­ner, bare Gud. GERD ALISE OG SVEIN LOCHNER, Tinn­heia

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.