Sup­port your lo­cal po­lice?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ja, slik sto det på noen klistre­mer­ker som var til salgs på ben­sin­sta­sjo­ne­ne i 60- og 70-åre­ne. Og i ut­gangs­punk­tet øns­ker vi vel alle å bi­dra til at po­li­ti­et kan gjø­re job­ben sin til bes­te for folk flest.

Men po­li­ti­et selv gjør det ikke all­tid så lett for oss å be­hol­de en­tu­si­as­men og leve opp til de gode øns­ker.

I lør­dags­ut­ga­ven av re­gion­avi­sen Lis­ter kan vi over fle­re si­der lese om en ung kvin­ne som er blitt ban­ket opp. Og slik sa­ken frem­stil­les i avi­sen, har po­li­ti­et hen­lagt sa­ken og gjer­nings­per­sonen slip­per unna ustraf­fet. Si­den jeg ikke har noen som helst kjenn­skap til selve sa­ken ut­over det som står i avi­sen, så øns­ker jeg ikke å kom­men­te­re den noe mer – bare bru­ke den som ek­sem­pel. Der­imot øns­ker jeg å vise til et an­net opp­slag, sam­me dag i sam­me avis. Nem­lig på side 3 hvor det opp­ly­ses om at fle­re per­soner i re­gio­nen har blitt ilagt be­ty­de­li­ge bø­ter for å ha vist fin­ge­ren til po­li­ti­et. Dis­se sa­ke­ne ble ikke hen­lagt, for her had­de po­li­ti­et både tid og res­sur­ser til å be­hand­le dem, må vite!

Vi har alt­så et A- og et B-lag i da­gens Nor­ge når det gjel­der hvem som kan reg­ne med hjelp fra po­li­ti­et.

For noen år si­den ble jeg selv ut­satt for et upro­vo­sert over­fall. Gjer­nings­per­sonen ble tatt hånd om på en ut­mer­ket måte av vakt­ha­ven­de po­liti­pa­trul­je, og jeg slapp å an­mel­de si­den det ble of­fent­lig på­ta­le. Hus­ker jeg rett ble gjer­nings­per­sonen ”be­løn­net” med 4 ½ må­ne­der bak lås og slå.

For et års tid si­den kas­tet sam­me per­son en svær stein gjen­nom glas­set i mitt kjøk­ken­vin­du en sen natte­time. Si­den ved­kom­men­de ble sett og gjen­kjent, le­ver­te jeg en de­tal­jert an­mel­del­se da­gen etter. Nytt vin­du kom på vel kr. 2.500,-, som jeg selv / hus­ei­er måt­te be­ta­le. Gjett hva som skjed­de med min an­mel­del­se? Hen­lagt av res­surs­hen­syn! Gjer­nings­per­sonen slapp unna ustraf­fet!

Sam­me per­son har gjort det til en (u)vane å vise meg fin­ge­ren hver gang vi for ek­sem­pel mø­tes i tra­fik­ken. Jeg sy­nes ikke det er noe greit at en vel 30 år gam­mel per­son hol­der på med slikt. Det bur­de være for­be­holdt 10-12 år gam­le skole­gut­ter.

Men nå har jeg – av Lis­ters lør­dags­ut­ga­ve – lært at det er mye al­vor­li­ge­re å vise fin­ge­ren til noen, enn å knu­se vin­dus­ru­ter! Jeg fun­de­rer der­for over om jeg skal an­mel­de for­hol­det nes­te gang jeg ”får fin-

❞ Noen gan­ger lu­rer jeg i fullt al­vor på om den på­gå­en­de po­litire­for­men vir­ke­lig be­tyr et bed­re po­li­ti for folk flest?

ge­ren” av ved­kom­men­de? Det ser jo nem­lig ut til at po­li­ti­et har plen­ty av både tid og res­sur­ser til å ta seg av sånt.

Noen gan­ger lu­rer jeg i fullt al­vor på om den på­gå­en­de po­litire­for­men vir­ke­lig be­tyr et bed­re po­li­ti for folk flest?

Jeg tror kan­skje det vil­le vært vel så ef­fek­tivt å gjen­opp­ret­te gode, gam­le Lis­ta lens­manns­kon­tor! Der fikk vi i hvert fall hjelp når vi treng­te det!

ODD M. DJØSELAND

FOTO: MAR­TIN LITWICKI

Vi har alt­så et A- og et B-lag i da­gens Nor­ge når det gjel­der hvem som kan reg­ne med hjelp fra po­li­ti­et, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.