Dis­kri­mi­ne­ring og/el­ler apart­heid?

Faedrelandsvennen - - MENING - Fe­vik

MIFFS skri­bent Bjar­te Bjel­l­ås hev­det ny­lig i avi­sen at de ca 1,2 mill. mus­lims­ke pa­le­sti­ner­ne i Israel med is­ra­elsk stats­bor­ger­skap ikke ut­set­tes for apart­heid.

●● Det Bjel­l­ås ikke skri­ver noe om, er at hans sann­hets­vit­ne, den is­ra­els­ke jour­na­lis­ten Ben­ja­min Po­grund, skri­ver føl­gen­de i en ar­tik­kel pub­li­sert i «The Guar­di­an» 22.5.2017 om de sam­me pa­le­sti­ner­ne med is­ra­elsk stats­bor­ger­skap:

– Is­ra­els­ke pa­le­sti­ne­re ut­set­tes for dis­kri­mi­ne­ring.

– De er på­lagt al­vor­li­ge re­strik­sjo­ner m.h.t. bruk av land.

– De har ge­ne­relt dår­li­ge­re sko­ler enn jø­de­ne, og de har der­for en for­holds­vis la­ve­re an­del som tar høy­ere ut­dan­ning sam­men­lik-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.