Vil opp­gra­de­re for 3,5 mill.

Kil­den øns­ker å opp­gra­de­re Fjære­heia Amfi for 3,5 mil­lio­ner kro­ner i lø­pet av 2018.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

Tirs­dag har stor­sat­sin­gen «Ter­je Vi­gen–en mu­si­kal» pre­miere i am­fi­et.

– Vi har et mål om å opp­gra­de­re det­te spek­ta­ku­læ­re an­leg­get, som vi kal­ler Kil­dens fem­te sce­ne, for­tel­ler Kil­den-di­rek­tør Hans An­ton­sen.

Øns­ket om å bru­ke 3,5 mil­lio­ner til en Fjære­heia-opp­gra­de­ring skal drøf­tes med Aust-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne og Grim­stad kom­mu­ne. An­ton­sen, som gle­der seg til «Ter­je Vi­gen»-pre­miere tirs­dag, hå­per at et even­tu­elt «spleise­lag» in­nen 2018 vil bli en rea­li­tet.

– Kil­den kom­mer til å bru­ke en mil­lion i 2017 til å opp­gra­de­re Fjære­heia, og da had­de vi blitt for­nøy­de om Grim­stad og AustAg­der vil­le bi­dratt med en mil­lion hver i 2018. I til­legg kan Kil­den se på hva vi også kan bi­dra med i 2018, leg­ger An­ton­sen til.

KIL­DENS FEM­TE SCE­NE

I stein­brud­det i Fjære­heia, som blir kalt Fjære­heia Amfi, har det si­den 1993 vært satt opp re­gel­mes­si­ge tea­ter­fore­stil­lin­ger og kon­ser­ter.

An­leg­get med ute­om­rå­der og amfi, har vært i Ag­der Tea­ters eie si­den 1995. Og si­den fu­sjo­nen mel­lom Ope­ra Sør, Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter og Ag­der Tea­ter i 2012 har am­fi­et og ute­om­rå­det vært en del av Kil­den.

– I 2017 skal pen­ge­ne gå til sik­ring av an­leg­get, bed­re gang­ba­ner, og bed­re an­komst. Ser­ve­rings- og toa­lett-fa­si­li­te­te­ne er for dår­li­ge, og det skal også prio­ri­te­res.

Opp­gra­de­rin­ger vil også få po­si­ti­ve kon­se­kven­ser for Kas­tel­let Kul­tur­sen­ter i Grim­stad, som i 2015 skrev un­der en seks-årig sam­ar­beids­av­ta­le med Kil­den.

Av­ta­len hand­ler om at Kas­tel­let an­net­hvert år skal set­te opp en lo­kal for­ank­ret fore­stil­ling i Fjære­heia, i nært sam­ar­beid med Kil­den. I fjor ble suk­ses­sen «Na­sare­er­en» et ek­sem­pel på sam­ar­bei­det.

ØNS­KER å LIVE-STREAME

I lø­pet av 2018 hå­per Kil­den også at Fjære­heia kan få en fib­er­lin­je. Da kan sce­no­gra­fi­en opp­gra­de­res med fle­re di­gi­ta­le mu­lig­he­ter og man kan live-streame sto­re pro­duk­sjo­ner.

I lø­pet av 2018 øns­ker Kil­den blant an­net å opp­gra­de­re scene­tårn, trap­per for sik­ker trans­port i fjel­let og lys­rig­ger.

Den førs­te stor­sat­sin­gen på pro­gram­met er «Ter­je Vi­gen – En mu­si­kal» i Fjære­heia Amfi, som kun er et stein­kast fra gra­ven som in­spi­rer­te Hen­rik Ib­sen til å skri­ve et av nor­ges­his­to­ri­ens mest kjen­te dikt om «den un­der­li­ge grå­spreng­te på den yders­te, nø­gen­de ø».

I ho­ved­rol­len som Vi­gen fin­ner vi To­mos Young. Tea­ter­sjef i Kil­den, Bir­git Ama­lie Nils­sen, har re­gi­en.

Kil­den har satt seg som mål å sel­ge 7000 bil­let­ter til «Ter­je Vi­gen – En Mu­si­kal». Til nå er det solgt rundt 3000 bil­let­ter.

FOTO: DAVID HOLME / KIL­DEN

Slik ser det ut når «Ter­je Vi­gen–en Mu­si­kal» har pre­miere i Fjære­heia Amfi tirs­dag 4. juli. Bil­det er fra en prø­ve.

FOTO: DAVID HOLME / KIL­DEN

Ho­ved­rol­len som Ter­je Vi­gen spil­les av To­mos Young. Tirs­dag har stor­sat­sin­gen pre­miere i Fjære­heia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.