For vi­dere­kom­ne.

Pl­ut­se­lig har et helt halvt år gått. Her 13 av de bes­te fil­me­ne du har gått glipp av så langt i 2017.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

●● Apro­pos norsk: Året har gitt oss ikke mind­re enn tre løfte­rike de­bu­ter.

●● Izer Ali­us stil­sik­re, «Flu­enes her­re»-ak­ti­ge «Flue­fan­ge­ren» er noe så vel­kom­ment som en norsk­pro­du­sert film med po­li­tisk til­snitt. Kris­tof­fer Bor­g­lis «DRIB», som har kris­tian­san­de­ren Amir As­gharne­jad i ho­ved­rol­len, er en kløk­tig lek med sann­het og fik­sjon. Og Kim Hiort­høy bry­ter med stort hell alle reg­ler i sin bit­ter­søte «The Ru­les for Eve­rything».

●● I Eng­land er det en 80 år gam­mel rad­dis som har fin­ge­ren på ti­dens puls. Etter den sis­te ti­dens be­gi­ven­he­ter der borte, frem­står Ken Loa­ch sin tid­vis ømme, tid­vis opp­rø­ren­de skild­ring av en vak­len­de vel­ferds­stat i «Jeg, Da­ni­el Blake» fak­tisk enda mer ak­tu­ell nå enn den gjor­de ved pre­mie­ren i ja­nu­ar.

●● Ame­ri­ka­ner­ne kan for­res­ten glim­te til med første­klas­ses so­sial­rea­lis­me, de også. «Moon­light» be­skri­ver på vak­kert vis uten­for­skap i den sorte ghet­to­en, «Man­ches­ter by the Sea» gjør noe lig­nen­de i et hvitt ar­bei­der­klasse­mil­jø.

●● Og hvis du vil se film med hele fa­mi­li­en, men tren­ger en pau­se fra Dis­ney-kjø­ret, kan «Løve­tann­barn» vans­ke­lig an­be­fa­les varmt nok. Sø­te­re film om tris­te barn skal du lete len­ge etter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.