Gøy med Gru

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

ANIMASJON/EVENTYR/ KOMEDIE «De­spi­cable Me 3»

USA 2017 6 år

Høyde­punk­tet i «De­spi­cable Me 3» («Gru­som­me meg 3») er uten tvil fil­mens su­per­skurk Balt­hazar Bratt, med sine sto­re skul­der­pu­ter, danse­trinn med alt fra The Moon­walk til The Run­ning Man, og ti­de­nes hockey­sveis med be­gyn­nen­de måne. Han har også en svært krea­tiv måte å ut­fø­re sine brekk på, og uten å røpe for mye kan det være at det blir en danse­kamp el­ler to.

Gru er ny­gift med Lucy og prø­ver å sjong­le­re fa­mi­lie­li­vet med å være hemmelig agent, noe som til­spis­ser seg yt­ter­li­ge­re da han får vite at han har en tvil­ling- bror, Dru. Gru og Dru er like, men sam­ti­dig ra­ke mot­set­nin­ger, og Drus sto­re drøm er at Gru skal lære ham å bli en skik­ke­lig su­per­skurk. Gru nek­ter selv­føl­ge­lig, men da han får spar­ken som agent lok­ker den mør­ke si­den at­ter en gang.

Fil­men byr på en rek­ke mor­som­me og un­der­hol­den­de øyeblikk, og til å være den tredje fil- men i rek­ken kla­rer den å by på noe nytt, selv om den følger den sam­me vel­kjen­te opp­skrif­ten. Det blir noe hese­ble­sen­de inn­imel­lom, men i det sto­re og hele er det en skik­ke­lig gøy og farts­fylt film som ga­ran­tert vil more de små, og så er det lagt inn litt snacks for de voks­ne også. Spe­si­elt de av oss som har et for­hold til 80-tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.