Ole Giævers uni­vers

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

DRAMA/KOMEDIE «Fra bal­kon­gen»

Nor­ge 2017 12 år

«Fra bal­kon­gen» er noe så spe­si­elt som et uni­ver­selt selv­por­trett som er både ori­gi­nalt og for­fris­ken­de.

Re­gis­sør, ma­nus­for­fat­ter og skue­spil­ler Ole Giæ­ver, har tid­li­ge­re vist hva han er god for i fil­mer som «Fjel­let» og «Mot na­tu­ren», og igjen kla­rer han å lage en film som på pa­pi­ret kan vir­ke in­tro­vert og navle­be­sku­en­de, men som i ste­det er un­der­hol­den­de, tanke­vek­ken­de, rø­ren­de, og en film man­ge vil kjen­ne seg igjen i og føle seg truf­fet av.

I ett år har Giæ­ver fil­met seg selv og fa­mi­li­en i uli­ke si­tua­sjo­ner, hvor han re­flek­te­rer over li­vet, det å bli eld­re, vår plass i uni­ver­set, min­ner, fan­ta­si­er, hver­dags­liv og selv­for­stå­el­se. Selv­føl­ge­lig med Giævers helt spe­si­el­le vink­ling og hu­mor, men selv om den ofte hol­der en lett tone er den ikke uten brodd, og in­vi­te­rer ofte til re­flek­sjon og etter­tan­ke.

Fil­men er svært vel­la­get, med et godt driv, og med sce­ner som over­ras­ker, el­ler røs­ker i deg på ak­ku­rat de ret­te ste­de­ne. Innslag av animasjon og and­re virke­mid­ler fun­ge­rer bra, det sam­me gjør også bru­ken av gam­le fa­mi­lie­fil­mer side om side med ny­ere opp­tak. Giæ­ver tør å være sår­bar uten at det blir sip­pe­te, og han kla­rer å hol­de det jord­nært selv om han fi­lo­so­fe­rer over man­ge av de vir­ke­lig sto­re spørs­må­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.