Over 4500 så mu­si­ka­len «God With Us» i Q42

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRISTIAN HOLE

Ons­dag kveld ble sis­te fore­stil­ling av mu­si­ka­len «God With Us» spilt i Q42. 4500 sør­len­din­ger så de fire opp­set­nin­ge­ne si­den søn­dag.

– Det er helt fan­tas­tisk at opp­set­nin­gen ble så po­pu­lær i Kris­tian­sand, og at det har vært ful­le hus på Q42 på alle fore­stil­lin­ge­ne si­den søn­dag kveld, sier Ro­bert Mu­ren, som sam­men med kona Eliza­beth har skre­vet mu­si­ka­len «God With Us».

Ekte­pa­ret Mu­ren bor til dag­lig i USA, og de har selv over­satt den en­gels­ke ver­sjo­nen de har skre­vet til norsk for an­led­nin­gen.

I opp­set­nin­gen på Q42 den­ne uka i Kris­tian­sand har sce­nen blitt fylt av lo­ka­le del­ta­ke­re, samt 30 skue­spil­le­re fra Cha­ris Bib­le Col­le­ge i Co­lo­ra­do. Mer enn 60 ak­tø­rer har også bi­dratt som san­ge­re og dan­se­re.

Mu­si­ka­len hand­ler om apos­te­len Pe­ter i det han kom­mer til Ro­ma på sine gam­le da­ger. I ho­ved­sta­den mø­ter han på spen­nin­ger mel­lom de tro­en­de og det ugu­de­li­ge li­vet i stor­byen. Pe­ter mø­ter mot­stand av Kei­ser Nero, som for­føl­ger de krist­ne og de tro­en­de.

Ons­dag for­mid­dag kun­ne drifts- og mar­keds­sjef i Q42, Char­lot­te Beck­mann Øste­by, be­kref­te at de fire fore­stil­lin­ge­ne den­ne uka var helt ut­solgt.

– Når ons­da­gens fore­stil­ling er over i kveld, har rundt 4500 til­skue­re sett mu­si­ka­len, for­delt på de fire kvel­de­ne. Det er vi kjempe­for­nøyd med, og sli­ke tall gjør at vi får lyst å set­te opp fle­re stor­pro­duk­sjo­ner, sier Beck­mann Øste­by.

Mu­si­ka­len har blitt spilt på kvelds­tid søn­dag, man­dag, tirs­dag og ons­dag, og det er Kris­tian­sand Kon­gres­sen­ter som sam­men med TNC Pro­duc­tions har ar­ran­gert mu­si­ka­len.

FOTO: NORTHERN LIGHTS MEDIA / SKJERMDUMP

Mu­si­ka­len «God With Us» har blitt en po­pu­lær fore­stil­ling i Q42 den­ne uka. I til­legg til dans, sang og skue­spill på sce­nen, har også sce­no­gra­fi­en be­stått av en stor vi­deo­skjerm som for­ster­ker his­to­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.