Mørk ro­man­tikk

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

«My Cou­sin Rachel» er noe både for dem som er sva­ke for bri­tis­ke herre­gårds­dra­ma­er og dem som set­ter pris på en real psy­ko­lo­gisk thriller.

Unge Philip (Sam Cla­f­lin) er over­be­vist om at Rachel (Rachel Weisz) har for­ført og myr­det ver­gen hans. Men dét er bare inn­til han selv mø­ter skjønn­he­ten. Da over­fø­rer han brått hele ar­ven sin til hen­ne. Spørs­må­let er bare om for­els­kel­sen har gjort Philip blind el­ler om Rachel fak­tisk kan være så uskyl­dig som hun vir­ker. Ro­ger Michell, man­nen bak «Not­ting Hill» (1999), har – ak­ku­rat som Al­fred Hitch­cock gjor­de da han la­get klas­si­ker­ne «Re­becca» (1940) og «Fug­le­ne» (1963) – tatt for seg en av for­tel­lin­ge­ne til den bri­tis­ke for­fat­te­ren Daph­ne Du Mau­ri­er. Når «My Cou­sin Rachel» ikke kan sies å være helt på høy­de med den gam­le mes­te­rens adap­sjo­ner, er det gans­ke en­kelt for­di de av­gjø­ren­de ven­din­ge­ne i plot­tet ikke kom­mer over­ras­ken­de nok. (For alt un­der­teg­ne­de vet, kan dét være et pro­blem som hen­ger igjen fra Du Mau­ri­ers ro­man.) Li­ke­vel er det lett å la seg hen­fø­re av fil­mens dyk­ti­ge skue­spil­le­re, vel­kom­po­ner­te bil­der fra et for­dums Corn­wall og ele­gan­te blan­ding av ro­man­tikk og go­tikk. Et vok­sent pub­li­kum kan trygt kos­te på seg et kino­be­søk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.