Mor­som crazy­ko­me­die

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

Scott (Will Ferrell) og Ka­te Jo­han­sen (Amy Po­eh­ler) er vil­li­ge til å gjø­re hva som helst for å få dat­te­ren på col­le­ge.

De har bare én dat­ter, og de tre har all­tid hatt et nært og godt for­hold. Da dat­te­ren kom­mer inn på et pre­sti­sje­fylt col­le­ge er gle­den der­for stor, men det er bare ett pro­blem – de har in­gen pen­ger. Sam­men med kom­pi­sen de­res Frank (Ja­son Mantzou­kas), som er langt nede etter at kona for­lot ham, star­ter de et il­le­galt ka­si­no for å tje­ne noen ras­ke pen­ger.

Ka­si­no­et fyl­les opp av nabo- er, ven­ner og be­kjen­te, som alle tren­ger litt vir­ke­lig­hets­flukt fra sine tris­te for­stads­liv som fot­ball­mam­ma­er og tøf­fel­hel­ter. Det tar ikke lang tid før pen­ge­ne strøm­mer inn, men snart har de også både po­li­ti­et, en lo­kal gang­ster og by­råds­le­de­ren på nak­ken.

Will Ferrell og Amy Po­eh­ler har fa­bel­ak­tig kje­mi, og le­ve­rer den ene mor­som­me sce­nen etter den and­re. Ma­nus­for­fat­ter og re­gis­sør And­rew Jay Co­hen («Neigh­bours») kla­rer for førs­te gang i sin kar­rie­re å ba­lan­se­re ab­sur­de og el­le­vil­le hen­del­ser gjen­nom hele fil­men, slik at de ikke bik­ker over og blir mer vil­le enn mor­som­me. Fil­men er en av de bed­re jeg har sett i sjan­ge­ren på en stund, og li­ker du crazy­ko­me­di­er vil den­ne ga­ran­tert fal­le i smak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.