Ar­ne Mik­kel­sen til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

●● Ar­ne Mik­kel­sen, f. 3/9 1916, had­de far som job­bet på Kar­ljo­hans­vern i Hor­ten og som ble mine­hånd­ver­ker i Mar­vi­ka etter den tra­gis­ke mine­eks­plo­sjo­nen der. Ar­ne fikk alt da Mar­vi­ka or­logs­sta­sjon og Mar­vik­slet­ta som sin sto­re in­ter­es­se.

Da Mar­vi­ka run­det 100 år, la­get Ar­ne et fint hef­te med bil­der og in­for­ma­sjon om an­leg­get og ste­det. Hans li­den­skap var foto, førs­te ka­me­ra fikk han i 1931. Si­den har han fulgt foto­fron­ten. Han var tek­nisk an­lagt og åpen for alle ny­vin­nin­ger. Da vår førs­te ra­dio­sta­sjon åp­net på Val­hal­la i 1930, la­get han sitt førs­te krys­tall­ap­pa­rat. Da TV- sen­de­ren på Heste­heia kom, skaf­fet han seg raskt TV, og han kjøp­te seg vi­deo­ka­me­ra da det kom. Da en­gels­ke fly bom­bet Gim­le­moen, var han uten­for og knip­set, også en tysk ubåt un­der slep etter grunn­stø­ting. Frem­kal­te bil­de­ne i Oslo for sik­ker­hets skyld. Fylt 90 kjøp­te han ny bil og kjør­te til han var 96, bl.a. til Ge­ne­ral Os­car Wer­ge­lands Hus på Gim­le­moen, der han del­tok i Ag­der­kul­turs for­svars­his­to­ris­ke ar­beids­grup­pe.

Ar­ne ble elek­tri­ker og auto­ri­sert in­stal­la­tør, star­tet fir­ma på hjør­net av Tor­den­skiolds­gate og Fjell­ga­ten. I star­ten både med in­stal­la­sjon og salg av elek­tris­ke ar­tik­ler. Etter hvert i Kon­gens­gate, med in­stal­la­sjon. Bro­ren Kristian, f.1922, i dag still go­ing strong, ble an­satt i be­drif­ten. På den ti­den re­pa­rer­te man elek­tris­ke ar­tik­ler, Ar­ne kas­tet ald­ri så mye som et dek­sel. Mang­let man en li­ten del, sa man gjer­ne: «Gå ned til Mik­kel­sens». Der var det gjer­ne hjelp å få.

1. de­sem­ber 1945 gif­tet han seg med barn­doms­ven­nen Bir­git fra Mar­vik­slet­ta. De lån­te en kald hyt­te på Terne­vig. Da som­mer­en kom flyt­tet de over til fa­mi­li­ens hyt­te på Kalve­ha­ven på Just­nes, før de bo­sat­te seg på Lund og så i Mølle­vanns­vei­en på Grim. I 1950 fikk de sitt enes­te barn, Jan. Hyt­ta var fa­mi­li­ens i 60 år, man­ge gode som­re had­de de der. Men da det skul­le byg­ges bo­lig­om­rå­de, måt­te den sel­ges. Ty­pisk nok, Ar­ne ble ikke sur av den grunn, ut­vik­lin­gen måt­te få gå sin gang. Ar­ne og Bir­git fikk man­ge gode år sam­men til hun døde alt i 1982.

I 2005 fikk Ar­ne ser­vice­bo­lig på Terne­vig. En fin lei­lig­het med ut­sikt mot hav­na og inn­sei­lin­gen til byen. Der satt han gjer­ne, mor­gen og kveld, med kik­ker­ten og ka­me­ra­et og fulg­te ski­pe­ne på vei inn og ut.

I 1990 ble han far­far til tvil­lin­ge­ne Susan­ne og Birgitte, det sat­te han stor pris på.

Ar­ne var en særs hjelp­som og snill mann. En av hans ku­si­ner sa til Jan: Had­de alle vært som din far, had­de det ikke vært krig i ver­den. God til å pra­te med alle slags folk var han også! Det var stas å bli kjørt rundt. Gjer­ne til Ku­holm­s­vei­en, der han had­de gått med avi­ser, og selv­sagt til Mar­vi­ka, fikk seg også en tur til Ma­rine­mu­se­et i Hor­ten. Det var en stor mile­pæl å opp­le­ve å run­de 100 år, og da å få ord­fø­rer­be­søk. Om han var svak, klem­te han i hån­da. All­tid var det tom­mel opp! 18/6 sov­net han ro­lig inn med Jan og Gerd ved sin side. I Od­der­nes ka­pell lys­te sogne­prest Bor­gen­vik Guds fred over Ar­nes kjæ­re min­ne.

THOR EINAR HANISCH,

red. Ag­der­kul­tur

PER-KJELL KRIS­TI­AN­SEN,

kom­man­dør rt, Ag­der­kul­tur

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.