50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

30. JUNI 1967

●● Oslo by­rett av­sa tors­dag dom for inn­drag­ning av bo­ken «Uten en tråd», men døm­te de til­tal­te, for­fat­te­ren Jens Bjør­ne­boe og for­leg­ge­ren Fritz Berg, til bø­ter som bare gir en sym­bolsk mar­ke­ring av at det er fore­tatt en straff­bar hand­ling. De ble beg­ge dømt til bø­ter på 100 kro­ner, sub­si­diært to da­gers feng­sel i til­egg­egg til saks­om­kost­nin­ger. Dom­men var en­stem­mig. mig. Ret­ten sier i sine pre­mis­ser at bo­ken n må vur­de­res som et utuk­tig skrift. Det t skyl­des ikke bare sek­su­als­kild­rin­ge­ne,e, og hel­ler ikke den umo­rals­ke for­tel­lin­gen.en. Men ret­ten ser det som he­vet over ri­me­li­ge­lig tvil at kom­bi­na­sjo­nen av dis­se re­pre­sen­te­rer te­rer en mas­siv kren­kel­se av mo­ral­be­gre­per r som ennå er fast for­ank­ret i sam­fun­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.