Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. I hvil­ket brett­spill har hver spil­ler fem­ten brik­ker, som flyt­ter mel­lom tjue­fire tri­ang­ler, etter ver­di­en av to ter­nin­ger?

2. Hvor man­ge ri­s­te­de loff­ski­ver be­står en tra­di­sjo­nell club sand­wich av?

3. I hvil­ken mu­si­kal er ”I Ho­pe I Get It” en kjent sang, og hand­lin­gen en au­dition for san­ge­re og dan­se­re til en mu­si­kal?

4. Hva he­ter sankt­bern­hards­hun­den til Do­nald Duck?

5. Mor­der­ne til Ju­li­us Cæ­sar og Abra­ham Lin­coln sa beg­ge ”Sic sem­per ty­ran­nis!”, hva be­tyr det?

6. Hvil­ken tun­nel er Nor­ges lengs­te jern­bane­tun­nel?

7. Hvil­ken dato slo Nor­ge Bra­sil 2-1 i fot­ball-vm i 1998?

8. Hva he­ter troll­man­nen i ani­ma­sjons­fil­men ”Sver­det i ste­nen”?

9. Hvil­ket dyr er ver­dens ras­kes­te patte­dyr?

10. Hvil­ken for­fat­ter var nes­ten like kjent som even­ty­rer, krigs­kor­re­spon­dent og krigs­helt, stor­vilt­je­ger, stor­fis­ker, kvinne­je­ger (med fire ek­te­skap) og dran­ker, som for­fat­ter?

He­ming­way Er­nest 10. Ge­pard 9. Mer­lin 8. af­ten) Hans St.( juni 23. 7. m) 580 14( Gar­dermo­ba­nen på Ro­me­riks­por­ten 6. ty­ran­ner med det går Slik 5. Bo­li­var 4. Li­ne” Chorus A” 3. Tre 2. Back­gam­mon 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.