Over­tar i Nor­ges idretts­for­bund

Ny ge­ne­ral­sek­re­tær i idretts­for­bun­det, Ka­ren Kva­le­våg, skal gjen­rei­se til­li­ten til norsk idrett, men vil­le ikke kom­me med noen til­tre­del­ses­er­klæ­ring da hun ble pre­sen­tert som Inge An­der­sens er­stat­ter.

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

51-årin­gen fra Karm­øy har bred le­der­er­fa­ring fra næ­rings­li­vet. Hun var li­ke­vel en over­ras­kel­se da idretts­pre­si­dent Tom Tvedt pre­sen­ter­te hen­ne tors­dag. – Hva vil du ta tak i først? – Jeg star­ter i job­ben i ok­to­ber. Før jeg kan si noe om det, må jeg bli kjent med or­ga­ni­sa­sjon, sa Kva­le­våg til NTB.

– Hvor lang tid plei­er man å tren­ge på å bli kjent med or­ga­ni­sa­sjo­nen?

– Det kan va­riere ut fra hvil­ken si­tua­sjon or­ga­ni­sa­sjo­nen er i, så det vil jeg ven­te med å ut­ta­le meg om, svar­te den nye ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren.

44 sø­ke­re, man­ge av dem hem­me­lig­holdt for of­fent­lig­he­ten, ble vur­dert.

– Jeg er en in­klu­de­ren­de og åpen leder, sa den tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­ren i Lø­ven­skiold Han­del og kon­sern­sje­fen i Umoe Res­tau­rants om seg selv.

Kva­le­våg for­tal­te at hun selv had­de søkt på job­ben.

– Det­te er Nor­ges størs­te fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjon og den be­rø­rer man­ge. Det er et vold­somt en­ga­sje­ment rundt idret­ten med over 2 mil­lio­ner med­lem­mer og 12.000 idretts­lag. Idret­ten be­tyr mye for en­kelt­men­nes­ke­ne, for lo­kal­sam­fun­ne­ne og hele Nor­ge. Ver­di­ene som idret­ten står for trig­ger meg, og jeg har dess­uten all­tid vært idretts­in­ter­es­sert, sa den på­trop­pen­de ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren.

Hun kom­mer fra jobb som dag­lig leder i Sports­klub­ben Vi­dar og Oslo Ma­ra­ton. Åre­måls­pe­rio­den i NIF er på seks år. For­gjen­ger Inge An­der­sen satt i job­ben i hele 13 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.