Fa­vo­rit­ten kom­mer til TDF uten sei­er

Faedrelandsvennen - - SPORT - 100% SPORT

Det gir ri­va­le­ne eks­tra tro på at den su­ve­re­ne bri­ten kan slås i kam­pen om den gule sam­men­lagt­trøya.

Froo­me har vun­net tre av de fire sis­te ut­ga­ve­ne av ver­dens mest pre­sti­sje­tun­ge syk­kel­ritt. I 2014 gikk han i as­fal­ten tid­lig og var ute av sam­men­lagt­kam­pen nær­mest før den had­de star­tet.

Til årets Tour kom­mer 32-årin­gen som van­lig som den na­tur­li­ge fa­vo­rit­ten, men usik­ker­he­ten rundt bri­tens form er sam­ti­dig stør­re enn på man­ge år.

Både i 2013, 2015 og 2016 vis­te Froo­me vin­ner­styr­ke al­le­re­de i for­kant av Touren med sam­men­lagt­sei­er i ge­ne­ral­prø­ven Cri­te­ri­um du Daup­hi­ne. Årets ut­ga­ve av rit­tet end­te «bare» med fjerde­plass for den Ke­nya-fød­te Sky-stjer­nen.

Det har skapt spe­ku­la­sjo­ner hos både kon­kur­ren­ter og syk­kel­eks­per­ter om at stor­fa­vo­rit­ten står svek­ket på start­stre­ken i sen­trum av Düs­sel­dorf lør­dag.

MER UTHVILT

Selv av­vi­ser ho­ved­per­sonen alle teori­er av den sort­en. 32-årin­gen me­ner i ste­det at han har sløst mind­re med kref­te­ne foran årets ritt og på den må­ten kom­mer til start med mer over­skudd enn noen gang.

– Jeg fø­ler at jeg er ak­ku­rat der jeg skal være. Jeg had­de få ritt i bei­na fram til Daup­hi­ne, hvil­ket be­tyr at jeg kom­mer at­skil­lig mer uthvilt til start enn tid­li­ge­re, hev­det Froo­me da han møt­te pres­sen i Düs­sel­dorf den­ne uken.

På spørs­mål om ri­va­le­ne tro­lig an­ser ham som mer sår­bar foran årets Tour enn tid­li­ge­re, lød sam­ti­dig sva­ret:

– Ja, mu­lig.

TROR PÅ FROO­ME

Froo­me pek­te vi­de­re på BMC- kap­tein Richie Por­te som man­nen å hol­de et eks­tra øye på de nes­te tre uke­ne. Aust­ra­lie­ren le­det Daup­hi­ne-rit­tet inn i den sis­te etap­pen, men måt­te se sei­e­ren glip­pe til dans­ke Ja­kob Fugl­sang.

Por­te har for øv­rig en for­tid som en av Froo­mes mest lo­ja­le hjelpe­ryt­te­re i Sky. Både i 2013 og 2015 le­ver­te Bmc-stjer­nen av­gjø­ren­de bi­drag på vei­en mot Froo­me-sei­er i Tour de Fran­ce.

Por­te, som end­te som femte­mann i Touren i fjor, tror hans tid­li­ge­re lag­ka­me­rat blir lei å slå.

– Chris er den sto­re fa­vo­rit­ten. Han kom­mer ga­ran­tert hit i mye bed­re form enn i Daup­hi­ne, og han vet åpen­bart hvor­dan man skal hånd­te­re pres­set, sa han da han møt­te et tall­rikt presse­korps tors­dag.

– Det­te hand­ler sam­ti­dig om mer enn bare Chris og meg. Det er man­ge ster­ke ryt­te­re her, og til­føy­de han.

STJERNEFELT

Ved si­den av aust­ra­lie­ren har co­lom­bi­ans­ke Nai­ro Quin­ta­na, ita­li­ens­ke Fa­bio Aru, den spans­ke ve­te­ra­nen Al­ber­to Conta­dor og hjemme­hå­pet Ro­main Bar­det ikke over­ras­ken­de fått plass i grup­pen av Froo­me-ut­ford­re­re.

Asta­na-pro­fi­len Aru skul­le etter pla­nen ha syk­let årets Giro d’ita­lia, men en ska­de stop­pet ham. Der­med ret­tet ita­lie­ne­ren i ste­det fo­kus mot Tour de Fran­ce, og mye ty­der på at han får kap­teins­rol­len i Asta­na-la­get på be­kost­ning av Daup­hi­ne-vin­ner Fugl­sang.

Frans­ke Ro­main Bar­det ble num­mer to i fjor­årets ut­ga­ve av Tour de Fran­ce. Den 27-åri­ge Ag2r-ryt­te­rens sto­re hem­sko er imid­ler­tid at han ald­ri har klart å vin­ne et stort ritt sam­men­lagt.

Årets Tour de Fran­ce inn­le­des med pro­log i Düs­sel­dorf lør­dag. Da kom­mer førs­te in­di­ka­sjon på styrke­for­hol­det mel­lom fa­vo­rit­te­ne.

FOTO: NTB SCANPIX

Chris Froo­me er igjen fa­vo­rit­ten i Tour de Fran­ce.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.