– Kos­ter rundt 300.000

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Ter­je Mar­cus­sen, Vi­pers´ dag­li­ge leder, har len­ge drømt om Cham­pions League i Aqua­ra­ma. Umid­del­bart etter det ble klart at kva­li­ken spil­les i Kris­tian­sand, book­et han ho­tell til alle la­ge­ne.

På bor­det foran ham lå ei blek­ke med alle kra­ve­ne det in­ter­na­sjo­na­le hånd­ball­for­bun­det stil­ler til la­ge­ne som spil­ler Cham­pions League - el­ler kva­lik.

– Kost­na­de­ne ved å spil­le på hjemme­bane blir stør­re enn å spil­le borte, tro­lig rundt 300.000 kro­ner. Men fyl­ler vi Aqua­ra­ma i beg­ge kam­pe­ne, og det skal vi kla­re, så går vi i over­skudd. Men det al­ler vik­tigs­te for oss er det sports­li­ge, at vi nå kan få mu­lig­het til å spil­le blant de 16 bes­te la­ge­ne i Euro­pa, un­der­stre­ker Mar­cus­sen.

Han var langt nede etter at Vi­pers´ mot­stan­de­re var kla­re, og de ennå ikke had­de fått hjemme­bane.

– Jeg fryk­tet at vi måt­te rei­se til Hvite­russ­land, Tyr­kia el­ler Kroa­tia, de tre reise­må­le­ne vi fryk­tet al­ler mest. Ut fra det vi har blitt for­talt, vil­le det vært mye tøf­fe­re å spil­le der, sier Mar­cus­sen - som til sist kun­ne pus­te let­tet ut.

Fre­dag kveld klok­ka 19 trek­kes gruppe­spil­let i Cham­pions League, og der får Vi­pers vite hvem de skal møte - der­som de vin­ner kva­li­fi­se­rin­gen. Un­gars­ke Györ, ru­mens­ke CSM Bucu­re­sti, ma­ke­dons­ke Bu­duć­nost Pod­go­rica og nors­ke Lar­vik er blant la­ge­ne de kan trek­ke.

– Jeg kom­mer til å føl­ge spent med på trek­nin­gen, selv om jeg vet at vi først skal gjen­nom en tøff kva­li­fi­se­ring, un­der­stre­ker Mar­cus­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.