Start kan bli prøve­ka­nin i AS

Dans­ke­ne me­ner mo­del­len som lig­ner på den Start vil være prøve­ka­nin for, er vel­lyk­ket.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no

Det har vært snak­ket mye om AS­mo­del­ler, spill­sel­skap og ei­ere si­den Start i for­ri­ge uke pre­sen­ter­te fem nye in­ves­to­rer som skal spyt­te inn frisk ka­pi­tal i klub­ben – 40 mil­lio­ner kro­ner over ti år.

Må­let til Start er å bli prøve­ka­nin for en ny ord­ning i NFF og Norsk Topp­fot­ball. Klub­ben har sam­ar­bei­det med Norsk Topp­fot­ball (NTF) og Nor­ges Fot­ball­for­bund (NFF) for å få gjen­nom­slag til å igang­set­te en prøve­ord­ning der in­ves­to­re­ne vil få mer makt, både sports­lig og øko­no­misk.

Skul­le den nye ord­nin­gen bli gjel­den­de (tro­lig fra 1. ja­nu­ar 2018), blir spil­ler­ne og tre­ner­ne i klub­ben an­satt i ak­sje­sel­ska­pet «Start en Drøm AS». Der­med vil ak­sje­sel­ska­pet ha alle ret­tig­he­ter når det kom­mer til kjøp og salg av spil­le­re, og i rea­li­te­ten sty­re alt som hand­ler om sport rundt A-la­get.

– vel­fun­ge­ren­de mo­dell

Ord­nin­gen har len­ge vært prak­ti­sert i Dan­mark, og alle klub­be­ne på de to øvers­te ni­vå­ene i Dan­mark dri­ves som rene ak­sje­sel­ska­per.

– En del av dem er børs­no­ter­te. Mo­del­len er vel­fun­ge­ren­de. Det er vik­tig å ha en god av­ta­le med mo­der­klub­ben, sær­lig om­kring ung­doms­sat­sin­gen. Mo­del­len gjør det let­te­re å få fi­nan­sie­ring inn, og klub­be­ne unn­går skatte­tek­nis­ke feil­ta­kel­ser som kan fore­kom­me når for­enin­ger dri­ver pro­fe­sjo­nell virk­som­het, for­tel­ler Claus Thom­sen, som er di­rek­tør i den dans­ke di­vi­sjons­for­enin­gen.

– Når det ikke fun­ge­rer, er det mer dår­lig drift enn mo­del­len som er år­sa­ken, for­kla­rer Thom­sen.

Spørs­må­let man kan stil­le er om det er hel­dig at in­ves­to­rer sit­ter tett på av­gjø­rel­ser rundt det sports­li­ge pro­duk­tet. Det har skapt de­batt blant an­net i den dans­ke stor­klub­ben Brønd­by. Ar­bei­der­klub­ben had­de len­ge vært i øko­no­misk uråd da den dans­ke in­ves­to­ren Jan Bech An­der­sen gikk inn i klub­ben.

I vin­ter kjøp­te han 52,4 pro­sent av ak­sje­ne i Brønd­by­er­nes IF Fod­bold A/S, ak­sjer verdt nær­me­re 70 mil­lio­ner dans­ke kro­ner. Plut- se­lig sit­ter en in­ves­tor med ma­jo­ri­te­ten av ak­sje­ne, og kan i rea­li­te­ten end­re klub­ben to­talt om han skul­le øns­ke det.

Sam­ti­dig ble Brønd­by gjeld­fri for førs­te gang på 30 år.

– prof­fe In­ves­to­rer

Han satt som styre­for­mann i klub­ben fram til fjor, da han skap­te kaos i klub­ben da det ble av­slørt at han had­de sit­tet på nett­fo­rum og kri­ti­sert spil­le­re og tre­ne­re un­der falskt navn. Det hele før­te til at Brønd­bys tre­ner Tho­mas Frank til slutt trakk seg som føl­ge av hen­del­sen.

I and­re klub­ber, som for ek­sem­pel FC Kø­ben­havn, sit­ter det fle­re tusen in­ves­to­rer med mind­re ei­er­an­de­ler. Norsk Topp­fot­ball har sett til både Dan­mark og Tysk­land for in­spi­ra­sjon til en norsk mo­dell.

Even Øgrey Brands­dal blir di­rek­tør i det nye ak­sje­sel­ska­pet hvis alt går etter pla­nen. Han er klar på at in­ves­to­re­ne vil få mer makt over det sports­li­ge om den nye ord­nin­gen trer i kraft, men at det ikke vil ska­pe pro­ble­mer:

– In­ves­to­re­ne har en vel­dig pro- fe­sjo­nell til­nær­ming, og øns­ker at kom­pe­tan­sen skal lig­ge på eget hus. De vil ha en til­bake­truk­ken rol­le, og gi an­sat­te til­lit til å ta be­slut­nin­ge­ne i tråd med stra­te­gi­ene som vi blir enige om, sier han.

– re­gu­le­rin­ger

Styre­le­der Geir Tøn­nesland i IK Start, sier at man ikke har noen be­ten­ke­lig­he­ter med å slippe in­ves­to­re­ne tet­te­re på det sports­li­ge.

– Ikke så len­ge den­ne prøve­ord­nin­gen er godt re­gu­lert fra NIF og NFF. Da er beg­ge par­ter iva­re­tatt. Det vil fore­lig­ge re­gu­le­rin­ger hvis det skul­le skje uven­te­de ting, som for ek­sem­pel at in­ves­to­re­ne går over ende, el­ler and­re uven­te­de hen­del­ser, sier Tøn­nesland.

Han sier de er helt tryg­ge på in­ves­to­re­ne de nå skal inn­gå sam­ar­beid med.

– Det er en ju­ri­disk bin­den­de av­ta­le som sig­ne­res av to par­ter, og den vil ha sine gjen­si­di­ge for­plik­tel­ser. Vi har in­gen grunn til å tro at vi ikke skal være helt tryg­ge på det­te, sier Tøn­nesland.

Slik reg­le­ne er i dag, vil Start måt­te for­hol­de seg til en så­kalt dual­mo­dell, hvor klub­ben ei­er li­sen­sen og har an­sva­ret for den sports­li­ge sat­sin­gen. I fle­re år har det vært dis­ku­tert en måte å for­bed­re den­ne mo­del­len på.

– enk­le­re og mer ty­de­lig

– Mo­del­len er ikke fer­dig­stilt, men det er na­tur­lig at «Start En Drøm AS» får den en­de­li­ge be­slut­nings­myn­dig­het knyt­tet til spil­ler­lo­gis­tikk, all den tid de dek­ker alle lønns­kost­na­de­ne. Det be­tyr i prak­sis at man får en helt an­nen flek­si­bi­li­tet. I en dual­mo­dell er det sty­ret i IK Start som av­gjør spil­ler­kjøp og spil­ler­salg ut fra bud­sjett­ram­mer satt av sam­ar­bei­de­ne sel­skap, og pro­ses­se­ne må gjen­nom to or­ga­ni­sa­sjo­ner før be­slut­ning tas, sier Brands­dal.

I NFF og Norsk Topp­fot­ball er man po­si­ti­ve til den nye ord­nin­gen.

– Den pro­fe­sjo­nel­le fot­bal­len i Nor­ge er fort­satt ung og vi er opp­tatt av å hen­te gode ek­semp­ler fra næ­rings­li­vet samt and­re liga­er. En prøve­mo­dell med AS må sik­re åpen­het og god ei­er­sty­ring. Vi hei­er på en sånn ut­vik­ling, sier Leif Øver­land, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Norsk Topp­fot­ball.

FOTO: SCANPIX DENMARK

Stå­le Sol­bak­ken og FC Kø­ben­havn er blant dem som har hatt stor suk­sess med et ak­sje­sel­skap som ei­er av klub­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.