Nå går han sine egne vei­er

Han har vært med å ana­ly­se­re alle døds­ulyk­ke­ne i Vest-ag­der de sis­te 22 åre­ne. Det har gjort Jo­han Mjaa­land (67) til en for­sik­tig sjå­før. Fre­dag er det sis­te dag på jobb for le­de­ren i Sta­tens veg­ve­sen i Vest-ag­der.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

Når du du er for­tel­ler­le­der i vei­ve­se-folk at net.opp med­Hva er deg det da? de tar

tal­jer Det som­kan være skil­ting små el­ler de­mind­re vei­strek­nin­ger. Alle er bru­ke­re av vei, så det er stor in­ter­es­se for det jeg dri­ver med. Jeg har blant an­net en stor gjeng jeg tre­ner med ukent­lig, og nes­ten hver enes­te gang er det et el­ler an­net vei­spørs­mål de tar opp.

Vi fant 324 ar­tik­ler med ditt navn i ar­ki­vet og man­ge hand­ler om noe som har gått galt. Det må være en jobb der du får skyl­da for mye?

Ja, og det er en del ting ved den­ne job­ben jeg ikke vil sav­ne. For ek­sem­pel å stå med alle medie­ne på broa på Ri­ge mens det står hund­re vogn­tog fast på E 39. Hvil­ken vei­strek­ning har ført til mest bry­de­ri?

Det er uten tvil E 39. Det er en vei med lav stan­dard, stor an­del tung­bi­ler og et vans­ke­lig kli­ma. Det er ikke slik at det kom­mer en halv me­ter snø som vi kan brøy­te bort og så er vei­en snø­fri. Snø­en kom­mer og går hele vin­te­ren. E 18 var stengt et døgn for ti år si­den. Hvor­dan var ar­beids­da­gen da?

Den gan­gen var det ett vogn­tog som kjør­te seg fast, og det kom tre me­ter snø. Så da kok­te det. Alle skul­le ha sitt, og det var ra­dio og TV hele ti­den. Men vi nåd­de ut til man­ge, så det er også po­si­ti­ve si­der ved medie­tryk­ket. Hvor­dan på­vir­ker døds­ulyk­ke­ne på E 39 en vei­sjef?

Vi har ana­ly­sert alle døds­ulyk­ke­ne si­den 1995, og i den pe­rio­den har det vært mel­lom 200 – 250 døds­ulyk­ker bare i Vest-ag­der. Det er et tra­gisk høyt tall og det gjør noe med en både som leder og men­nes­ke. Hel­dig­vis har tal­let gått ned fra mel­lom 12 – 15 i året til fem – seks. Men selv­sagt er det også for man­ge. Ulyk­ke­ne er den tun­ge de­len av den­ne job­ben. Hvil­ken ulyk­ke hus­ker du best?

Jeg vil ikke gå inn og kom­men­te­re en en­kelt ulyk­ke, men det ver­ste er ulyk­ker der

barn er in­volvert. I til­legg til alle ulyk­ke­ne som i etter­tid kan vir­ke helt unød­ven­di­ge. Får dere skyl­da for ulyk­ke­ne?

Vi blir sjel­den di­rek­te be­skyldt for å ha for­år­sa­ket en ulyk­ke. Det er 2300 kilo­me­ter vei i Vest-ag­der som vi har an­sva­ret for, og det er ikke mu­lig å hol­de den i en slik stand at det ikke skjer ulyk­ker. Men vi prø­ver å være ras­ke med å set­te i verk til­tak på ulyk­kes­ste­der der det vi­ser seg på­krevd. Etter alle dis­se åre­ne i vei­ve­se­net, hvil­ken ut­byg­ging er du mest stolt av?

Mye av det som er gjort på syk­kel i Kris­tian­sand har vært vel­dig vel­lyk­ket og vi er blant de byer hvor det blir syk­let mest. Lis­ter­pak­ken har også vært vel­lyk­ket. Vi fikk de ring­virk­nin­ge­ne vi had­de hå­pet og fikk skapt et fel­les bo- og ar­beids­mar­ked. Og så må jeg få nev­ne Trafo­en. Den ble etab­lert da ven­ner av fire ung­dom­mer som om­kom i ei tra­gisk ulyk­ke i Kris­tian­sand vil­le gjø­re noe for tra­fikk­sik­ker­hets­ar­bei­det. De tok kon­takt med veg­ve­se­net, og det ble etab­lert et sen­ter for tra­fikk­sik­ker­het. Det er et hold­nings­ska­pen­de til­tak der over 12.000 har vært gjen­nom. Hva er den størs­te tab­ben som er gjort in­nen samferdsel i lands­de­len?

Noen vil sik­kert hev­de det var at vi la ho­ved­farts­åren gjen­nom Kris­tian­sand på 90-tal­let. Men der er jeg ikke enig. Uten den had­de vi ikke fått Bane­hei­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len. Så selv om vi had­de fått en ring­vei den gan­gen, vil­le vi hatt pro­ble­mer i sen­trum. El­lers så har vi så tran­ge ram­mer at vi må prio­ri­te­re hardt og vur­de­re nøye hva vi byg­ger ut. Du var sen­tral da de byg­de Ves­ter­vei­broa i 1981, og nå skal den ri­ves?

Jeg har ikke så man­ge fø­lel­ser over­for pro­sjek­ter jeg har vært med på. Den ut­byg­gin­gen løs­te et pro­blem der og da, og det som slår meg, er kost­na­de­ne den gan­gen. Hele ut­byg­gin­gen kom på 45 mil­lio­ner, sam­me sum som vi be­ta­ler for en re­gu­le­rings­plan i dag. Men vei­ut­byg­ging i by­ene har end­ret seg si­den da. Kom­mer vi til å fort­set­te å byg­ge mo­tor­vei i åre­ne fram­over?

Selv om mye skal over på bane og båt, så vil vei fort­satt være vik­tig. Om du ser på et pro­sjekt som E 39, så er det tett i tett med små­ste­der på strek­nin­gen. Her er det be­hov for en tids­rik­tig vei og alt kan ikke lø­ses med and­re trans­port­for­mer. Det vik­ti­ge er at vei­en er trygg. I Vest­fold så vi hvor­dan ulyk­ke­ne nær­mest for­svant da de fikk ny mo­tor­vei. Er ring­vei rundt byen fort­satt en god idè?

Det er 50.000 som kjø­rer gjen­nom Kris­tian­sand hvert døgn. Kris­tian­sand vokser og gjen­nom­gangs­tra­fik­ken vil øke. Og det er ikke snakk om to mo­tor­vei­er gjen­nom byen. Når ring­vei­en kom­mer, har vi for ek­sem­pel stør­re fri­het til å prio­ri­te­re kol­lek­tiv­tra­fik­ken over Gart­ner­løk­ka. Hvor­dan kjø­rer en vei­sjef?

Jeg kjø­rer gans­ke for­sik­tig. Og så ir­ri­te­rer jeg meg nok litt over feil som and­re gjør i tra­fik­ken, for ek­sem­pel at de ikke vi­ser tegn i rund­kjø­ring. Der er vi ikke så flin­ke på Sør­lan­det.

FOTO: JON AN­DERS SKAU

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.