Vi­pers går til Cham­pions League. Ga­ran­tert.

Her kon­sta­te­rer spil­le­re, tre­ne­re og le­de­re i Vi­pers med at klub­ben nær­mest har fått drømme­trek­ning i Cham­pions League­kva­li­ken.

Faedrelandsvennen - - SPORT - KRIS­TIAN­SAND

Tors­dag for­mid­dag ble det klart at Vi­pers mø­ter hvite­rus­sis­ke HC Go­mel i semi­fi­na­len i Cham­pions League-kva­li­ken, og hvis de vin­ner den, mø­ter de vin­ne­ren av kroa­tis­ke HC Po­drav­ka og tyr­kis­ke Kasta­monu Bele­di­y­e­si i fi­na­len. Men det var først da det like etter­på ble klart at de får spil­le kam­pe­ne i Aqua­ra­ma, 9.-10. sep­tem­ber, at ju­be­len sto i ta­ket.

– DET­TE ER WALKOVER

– Hvis pub­li­kum i Aqua­ra­ma le­ve­rer som de gjor­de mot slut­ten av sist se­song, da gle­der jeg meg vel­dig. Det var helt fan­tas­tisk. Det er en vel­dig for­del å spil­le på hjemme­bane, og nå har alt blitt lagt til ret­te for oss, sier Linn Jørum Sul­land, som har vært med på vel­dig mye både som Lar­vik-/ Györ- og som lands­lags­spil­ler.

Der­som Vi­pers vin­ner kva­li­ken, kom­mer de til gruppe­spil­let i Cham­pions League – som et av de 16 bes­te la­ge­ne i Euro­pa.

Ole Gus­tav Gjek­stad, hånd­ball­eks­pert i Euro­sport, sit­ter i møte når Fædre­lands­ven­nen rin­ger, men han skri­ver i en sms:

«Det­te er walkover, og Vi­pers kom­mer til å spil­le Cham­pions League. Ga­ran­tert.».

– DET­TE MÅ VI­PERS KLA­RE

Nes­ten like op­ti­mis­tisk på Vi­pers veg­ne er Geir Ous­torp. Han var tre­ner for Glass­ver­ket i fjor, da de spil­te seg til Cham­pions League på be­kost­ning av nett­opp HC Po­drav­ka, som reg­nes som den har­des­te nøt­ten for Vi­pers.

– Det­te må Vi­pers kla­re. De er stor­fa­vo­rit­ter i kva­li­fi­se­rin­gen, spe­si­elt med am­bi­sjo­ne­ne og la­get de har, sier Geir Ous­torp.

Han har nå fått en tre­ner­rol­le i Lar­vik foran kom­men­de se­song, men hus­ker godt kam­pen mot kroa­te­ne i fjor.

– Vi møt­te et vel­dig ungt lag. Po­drav­ka er en gam­mel stor­het, som har mis­tet mas­se spil­le­re til and­re land de sis­te åre­ne. De er i ferd med å byg­ge opp et nytt lag, med unge spil­le­re fra Kroa­tia, sier Ous­torp.

MU­LIG Å SLÅ HVITE­RUSS­LAND

HC Go­mel fra Hvite­russ­land, som var la­vest se­e­det blant de fire la­ge­ne, er fore­lø­pig et ube­skre­vet lag i Vi­pers-lei­ren.

– Men det skal være mu­lig å slå dem, kon­sta­te­rer tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen.

I den and­re semi­fi­na­len mel­lom kroa­tis­ke HC Po­drav­ka og tyr­kis­ke Kasta­monu Bele­di­y­e­si, hol­der han det tid­li­ge­re stor­la­get Po­drav­ka som fa­vo­ritt.

Kroa­te­ne har vun­net den hjem­li­ge se­ri­en hvert enes­te år si­den 1993 bort­sett fra i 2004, og de har også vun­net Cham­pions League til­ba­ke i 1996. Gab­ri­el­sen tror li­ke­vel ikke kam­pen blir like lett match, som Gjek­stad og Ous­torp gir ut­trykk for.

– FIKK DET TØFFESTE LA­GET

– Po­drav­ka er på vei opp, og skal etter det vi har hørt fått en el­ler to nye spil­le­re fra Var­dar, som spil­te Fi­nal Four i Cham­pions League i vår. Det er et bra lag med en del spil­le­re fra det kroa­tis­ke lands­la­get. Jeg tror vi fikk det tøffeste la­get vi kun­ne fått, men når kam­pe­ne spil­les i Aqua­ra­ma, så gir det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.