– Jeg ten­ker at dom­mer­ne har gjort det enes­te rik­ti­ge

Mor­ten An­der­sen sy­nes den sis­te uka etter ret­ten ble he­vet har vært surrealistisk. Men etter at dom­men på el­le­ve års for­va­ring ble kjent i går, er han og søn­ne­ne let­tet.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KRIS­TIAN­SAND TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Jeg ble let­tet da jeg så dom­men. Jeg føl­te de had­de gitt den dom­men som var rik­tig, sier enke­man­nen som møt­te Fædre­lands­ven­nen i som­mer­stua si i bak­ha­gen til rekke­hu­set på Lund i går for­mid­dag. Da had­de det gått et par ti­mer si­den han fikk be­skjed fra sin bi­stands­ad­vo­kat om at dom­men etter dob­belt­dra­pet på Lund var kom­met.

– LET­TET

– To­ve (Karlsen West­bye, bi­stands­ad­vo­kat, journ.anm.) ring­te meg halv ni da jeg var på kon­to­ret og sa hun had­de sendt over dom­men på epost, for­tel­ler An­der­sen.

Han ring­te umid­del­bart vi­de­re til sine søn­ner, svi­ger­for­eld­re­ne og sin mor for å med­de­le dem dom­men.

– Sond­re (den elds­te søn­nen, journ.anm.) sa det var den bes­te da­gen si­den 5. de­sem­ber. Og jeg kan være enig i det. Vi har blitt hørt, og nå skal vi ta en even­tu­ell anke i lag­manns­ret­ten på strak arm, sier An­der­sen.

Han bru­ker or­det «let­tet» fle­re gan­ger gjen­nom intervjuet. Noe han også vir­ker å være.

FRYK­TET FENG­SELS­DOM

Da ak­tor la fram sin på­stand om ti års feng­sel for den 16-åri­ge dob­belt­draps­man­nen, reis­te enke­man­nen og søn­ne­ne seg i pro­test og gikk ut av retts­sa­len.

– Det had­de vi av­talt på for­hånd. At om på­stan­den ble ti år el­ler mind­re, gadd vi ikke å sit­te der in­ne å høre på det. Det var den enes­te må­ten vi kun­ne mar­ke­re vårt syn på, sier An­der­sen.

I etter­kant av retts­sa­ken har han fryk­tet at ret­ten skul­le føl­ge ak­tors på­stand.

– Jeg had­de vel gjer­ne et håp om at det skul­le bli stren­ge­re straff, men trod­de det ikke, for­tel­ler enke­man­nen.

MOT­SATT KON­KLU­SJON

Det skul­le li­ke­vel vise seg at ret­ten kon­klu­der­te helt mot­satt av de sak­kyn­di­ge, som men­te gjer­nings­man­nen ikke vil­le ut­gjø­re noen spe­si­ell fare i fram­ti­da.

«Det er svært spe­si­elt at til­tal­te be­går en ny bru­tal og over­veid draps­hand­ling kort tid etter den førs­te. At han ikke har noen sper­rer mot å begå et nytt drap når han ser kon­se­kven­sen av kniv­stik­kin­gen mot Has­san, vi­ser at han er far­lig,» står det å lese i dom­men.

Ret­ten trek­ker også fram at gjer­nings­man­nen utad fram­sto som helt nor­mal for­ut for dra­pe­ne, og at det til tross for at også ster­ke «be­skyt­tel­ses­fak­to­rer» fore­lå i for­hold til til­tal­te, var han i stand til å begå lo­vens mest al­vor­li­ge for­bry­tel­se, ikke bare én, men to gan­ger.

Opp­sum­mert me­ner ret­ten «det er en sterk gjen­ta­kel­ses­fare, selv om den­ne vur­de­res opp mot en løs­la­tel­se 11 år fram i tid».

– Jeg ten­ker at dom­mer­ne har gjort det enes­te rik­ti­ge. Ikke på­tale­myn­dig­he­ten, me­ner An­der­sen, som rea­ge­rer sterkt på dob­belt­draps­man­nens opp­før­sel i ret­ten.

– DET ER HELT ...

– Det han har tatt fra oss er helt eks­tremt. Når han prøv­de å vise an­ger, sa han at «det var trist med hun dama. Hun had­de vel noen gode år igjen.» Noen gode år igjen? Se selv, sier An­der­sen og pe­ker på det to år gam­le bil- det av Tone Ile­bekk (48) som står mel­lom to ten­te lys på bor­det foran oss.

– Det er helt ..., fort­set­ter han og lar or­de­ne hen­ge i luf­ta.

– SURREALISTISK

Da­ge­ne fra ret­ten ble he­vet til dom­men kom i går, ka­rak­te­ri­se­rer han som sur­rea­lis­tis­ke.

– Vi har ven­tet på dom­men, vært ner­vø­se og pra­tet om det hele tida. Det er det­te vi ten­ker på. Tone og dom­men. Alt har dreid seg om den­ne sa­ken, sam­ti­dig som vi har prøvd å leve så nor­ma­le liv som mu­lig. Jeg har vært ute med søn­ne­ne og spist, vi har vært på hyt­ta på fjel­let og på tur med bå­ten. Men sa­ken lig­ger jo i bak­hol­det, for­tel­ler enke­man­nen.

– FOLK BRYR SEG

Han be­røm­mer også nær­mil­jø­et på Lund, søn­ne­nes ar­beids­gi­ve­re, og byen ge­ne­relt for den om­tan­ken og støt­ten som er vist.

– Jeg har vel en 70–80 ules­te sms og 19 ube­svar­te an­rop bare den tida vi har sit­tet her. Un­der og etter retts­sa­ken har jeg fått enormt med støtte­er­klæ­rin­ger fra folk jeg ikke kjen­ner. Det har vært utro­lig godt å vite at folk bryr seg, sier An­der­sen, som også be­røm­mer media, po­li­ti og retts­ve­se­net.

– Po­li­ti­et har gjort en fan­tas­tisk jobb, og etter man­dag 5. de­sem­ber har de in­for­mert oss, tatt hen­syn og vært gode. Hen­syn har media også tatt, og retts­ve­se­net har jeg stor til­tro til etter den­ne dom­men, ut­ta­ler An­der­sen.

– Så må du få med at må­ten gut­te­nes ar­beids­gi­ve­re har stilt opp for dem på, har be­tydd mye. Og To­ve (bi­stands­ad­vo­ka­ten, journ. anm.) har vært helt enorm.

– Li­vet må gå vi­de­re. Jeg har be­stemt meg for at jeg ikke skal bli en bit­ter, gam­mel mann. Han har øde­lagt nok nå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.