Hvor­for i all ver­den vil App­le vite hvor man­ge sam­lei­er jeg har?

Kjæ­re App­le. Vi må snak­ke litt om helse-ap­pen de­res.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Tar­jei Le­er-salve­sen, jour­na­list

Jeg var på en fest her en dag, og en god kol­le­ga fisket frem ip­ho­nen sin. Hun ba oss alle sam­men åpne den for­hånds­in­stal­ler­te ap­pen med et lite hjerte­sym­bol. Den som he­ter «Helse», og som er umu­lig å av­instal­le­re.

Vi åp­net den, og sjok­ker­te fikk vi alle en på­min­nel­se om at vi blir målt og re­gist­rert når vi ikke aner det. Un­der fa­nen «Ak­ti­vi­tet» had­de det­te pro­gram­met sam­vit­tig­hets­fullt re­gist­rert hvor man­ge skritt alle rundt bor­det har gått hver enes­te dag så len­ge vi har hatt te­le­fo­nen. Vi er kol­le­ger og har sam­me te­le­fon på grunn av en jobbav­ta­le. ip­hone had­de re­gist­rert hvor man­ge trap­per vi går dag­lig, hvor man­ge me­ter vi be­ve­ger oss til fots og hvor man­ge skritt det­te ut­gjør. Vi viss­te in­gen­ting om det­te.

And­re de­ler av helse-ap­pen er mer opp­tatt av skritt i be­stemt form en­tall. Pro­gram­met ber oss re­gist­re­re en meng­de sen­si­ti­ve opp­lys­nin­ger un­der avsnittet «re­pro­duk­tiv helse». Nå er jeg re­la­tivt sje­nert av meg på det­te om­rå­det, og plei­er ikke for- tel­le om de­tal­jer fra sex­li­vet. Men nå vil App­le vite alt! Jeg blir bedt om å re­gist­re­re an­tall sam­lei­er. Jeg blir bedt om å re­gist­re­re syk­lu­sen min og te­le­fo­nen vil til og med vite når jeg har mel­lom­blød­nin­ger. L itt be­klemt tok jeg kon­takt med App­le Nor­ge for å spør­re dem hvor­dan dis­se da­ta­ene blir lag­ret og brukt. Ikke minst vil­le jeg ha sva­ret på hvor­for i all ver­den App­le vil vite hvor man­ge sam­lei­er jeg har.

Kjæ­re App­le, dere la­ger bra te­le­fo­ner. Men det­te er i over­kant per­son­lig for meg å for­tel­le om. Vi kjen­ner hver­and­re ikke. Og dere har ikke for­talt meg hvor­for dere spør og hva dere skal bru­ke sva­re­ne til.

Jeg ble dess­uten skuf­fet. App­le vil ikke snak­ke med meg. Når jeg spur­te, ble jeg hen­vist til en kom­mu­ni­ka­tør som he­ter Andreas Rød­land. Men han vil ikke el­ler kan ikke hjel­pe meg. Han job­ber i Ape­land (!) og er inn­leid for å for­kla­re meg at App­le ikke vil gi noe in­ter­vju om det­te. Jeg må ta til tak­ke med noen len­ker som i bes­te fall sva­rer på litt av det jeg er nys­gjer­rig på.

Spørs­må­let om hvor­for App­le vil re­gist­re­re mine sam­lei­er har fore­lø­pig ikke av­sted­kom­met noe an­net enn mu­li­gens et økt fak­tu­ra­grunn­lag fra Ape­land til App­le. In­gen har blitt noe klo­ke­re. H el­se-ap­pen er de­sig­net for å dele data på tvers av pro­gram­mer og dings­er. Det kan de­les in­for­ma­sjon med App­le Watch, som må­ler pul­sen min om jeg har en slik, og det kan syn­kro­ni­se­res til icloud og eks­por­te­res data til and­re ap­per. Dess­uten kan le­ger fors­ke å da­ta­ene. Det er mu­lig for den som set­ter seg inn i alt sam­men å re­gu­le­re hva som de­les med hvem, men det­te er kom­pli­sert for folk flest å ma­nøv­re­re i. Man­ge vet jo ikke en gang at pro­gram­met fin­nes og hva det er i stand til.

Men App­le, dere er hel­dig­vis ikke bare sex­fo­ku­sert. Det er egne skje­ma­er for er­næ­ring, søvn­møns­ter og «opp­merk­som­het nær­vær», en slags data­dag­bok over «mind­full­ness». Søvn-de­len av ap­pen er byg­get slik at den for­sø­ker å opp­dra bru­ke­ren. Den sier fra til en av mine kol­le­ger når han bør leg­ge seg.

Kjæ­re App­le, jeg for­sø­ker å opp­dra bar­na mine til å ikke sva­re på vel­dig nær­gå­en­de spørs­mål fra vilt frem­me­de. Men nå spør dere meg om når jeg sist had­de mel­lom­blød­ning, hvor ofte jeg har sam­leie, og dere ber til og med om en vur­de­ring av egg­løs­nings­sli­met mitt.

Det er gans­ke langt inn i pri­vat­sfæ­ren, spør du meg. D et fin­nes and­re helse-ap­per. Og det fin­nes en hel meng­de pro­gram­mer som sam­ler data om oss, mens vi er mer el­ler mind­re uvi­ten­de om det. Men bare den­ne ene kom­mer for­hånds­in­stal­lert på te­le­fo­nen uten slette­knapp.

Mens jeg fun­de­rer vi­de­re på hvor­for den­ne ap­pen ikke kan slet­tes fra te­le­fo­nen, skal jeg være så åpen og ær­lig at jeg sva­rer på ett av dis­se in­ti­me spørs­må­le­ne de­res i all of­fent­lig­het. Når had­de jeg sist en mel­lom­blød­ning?

Sva­ret er, kjæ­re App­le, at jeg ald­ri har hatt det. Jeg er nem­lig mann. De mest nær­gå­en­de spørs­må­le­ne de­res er bare til kvin­ner. Hvor­for det er sånn, vet dere best selv. Men dere kan vite det, at jeg er opp­vokst på Sør­lan­det. Her i lands­de­len har mo­der­ne men­nes­ker lært seg å se med en viss skep­sis på folk med makt som er opp­tatt av å kon­trol­le­re kvin­ners sek­su­ali­tet. Det vek­ker ikke gode as­so­sia­sjo­ner. K jæ­re App­le, jeg tror dere me­ner det godt. En helse-app kan sik­kert bru­kes til mye bra. For de fles­te er det sik­kert trygt å dele sli­ke data med te­le­fo­nen. I alle fall for dem som ikke har om­gi­vel­ser som pas­ser litt for godt på dem. Men vi har dess­ver­re noen mil­jø­er hvor over­våk­nin­gen av unge kvin­ner er tet­te­re enn den bør være. Jeg vet dere me­ner te­le­fo­nen er kryp­tert og alle da­ta­ene er tryg­ge når te­le­fo­nen er låst.

Noe av det jeg gjer­ne skul­le spurt dere om, er de si­tua­sjo­ne­ne som opp­står når en auto­ri­tær far el­ler sykt sja­lu kjæ­res­te med ut­strakt kon­troll­be­hov, og over­le­gen fy­sisk

makt, kre­ver te­le­fo­nen åp­net. Det er dess­ver­re en si­tua­sjon som opp­står av og til. Er dere sik­re på at all den­ne in­for­ma­sjo­nen bør sam­les på et lett til­gjen­ge­lig sted?

Hvis dere vir­ke­lig vil ta folks pri­vat­liv og per­son­vern på al­vor, så bør dere gjø­re to ting. Gi oss en knapp som he­ter «Ikke sam­le noen per­son­li­ge data» og en mu­lig­het til å slet­te hele Helse-ap­pen fra ip­hone.

Takk, App­le, det var alt for i dag. Dere hø­rer fra meg igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.