50 år med Han­de­lens dag

1. juli trer nye reg­ler for kre­ditt­mar­keds­fø­ring i kraft. Da blir det blant an­net ulov­lig å fo­ku­se­re på ras­ke penger rett i lom­ma.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - NTB

Fra 1. juli skal det ikke len­ger være lov å lok­ke med rask kre­ditt, iføl­ge en presse­mel­ding fra For­bru­ker­om­bu­det.

End­rin­ge­ne gjør at det ikke blir lov til å fram­heve hvor raskt kun­den kan få kre­ditt til dis­po­si­sjon, hvor raskt man kan få svar på en fore­spør­sel om kre­ditt, at det er lav ters­kel for å få kre­ditt og at det er en en­kel søk­nads­pro­sess.

– De nye reg­le­ne skal gjø­re det vans­ke­li­ge­re å spil­le på hvor raskt man kan få pen­ge­ne, og hvor lett til­gjen­ge­lig pen­ge­ne er. Det­te vil av­ver­ge den mest ag­gres­si­ve mar­keds­fø­rin­gen av kre­ditt og for­bruks­gjeld, sier for­bru­ker­om­bud Eli­sa­beth Lier Haug­seth.

For­bru­ker­om­bu­det vil gjen­nom­føre til­syn til høs­ten for å sjek­ke om de nye reg­le­ne blir fulgt.

– Vi for­ven­ter at ban­ker, fi­nans­fore­tak og and­re ak­tø­rer føl­ger de nye reg­le­ne, og at vi vil se mer edrue­li­ge re­kla­mer for kost­ba­re for­bruks­lån i ti­den som kom­mer, sier Haug­seth.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.