100 mill. i mi­nus

Styre­le­der Jør­gen Lund ka­rak­te­ri­se­rer 2016 som et «an­nus hor­ri­bi­lis» for ship­ping­in­du­stri­en.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Styre­le­der Jør­gen Lund hå­per 2017 blir bed­re etter to år med un­der­skudd i 100-mil­lio­ners­klas­sen for Ug­lands Re­de­ri.

Men etter to år med un­der­skudd i hundre­mil­lio­ners­klas­sen, hå­per Ug­lands Re­de­ri på svar­te tall i 2017.

– 70 pro­sent av ba­lan­sen vår er i tørr­last­mar­ke­det (skip som frak­ter tørr last som ikke er pak­ket i en­he­ter, journ.anm.), som var his­to­risk dår­lig i fjor, og det på­vir­ket også re­sul­ta­te­ne våre, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i AS Ug­lands Re­de­ri, Øystein Beis­land, til Fædre­lands­ven­nen.

For and­re år på rad ble det nem­lig un­der­skudd i hundre­mil­lio­ners­klas­sen etter de fore­gå­en­de fjor­ten åre­ne had­de endt med re­sul­ta­ter med mot­satt for­tegn.

HALVERT UN­DER­SKUDD

I 2016 måt­te Ug­lands Re­de­ri no­te­re seg for et un­der­skudd før skatt på 100 mil­lio­ner av en om­set­ning på 779 mil­lio­ner kro­ner. Sam­men­lig­net med året før er un­der­skud­det mer enn halvert og om­set­ning re­du­sert med 331 mil­lio­ner kro­ner.

I mot­set­ning til i 2015 hvor vi fore­tok eks­tra­or­di­næ­re ned­skriv­nin­ger både på bul­k­skip og psv­skip, har vi i år kun ned­skre­vet psv-ski­pe­ne. Den un­der­lig­gen­de kon­tant­strøm­men var po­si­tiv i 2016, og med det sva­ke mar­ke­det tatt i be­trakt­ning er vi noen­lun­de til­freds med re­sul­ta­tet fra i fjor, kom­men­te­rer Beis­land og leg­ger til at re­de­ri­et har en so­lid ba­lan­se og står godt rus­tet til å stå gjen­nom ut­ford­ren­de ti­der.

LUNERE FARVANN

Nå kan det imid­ler­tid se ut som om sel­ska­pet har seilt for­bi den ver­ste stor­men og er på vei mot lunere farvann.

– Vi ser nå en be­ty­de­lig bed­ring i mar­ke­det, og sær­lig bulk­mar­ke­det er ve­sent­lig bed­re i år, sier re­deri­sje­fen, som har fjor­ten bul­k­skip i flå­ten.

– Mar­ke­det har ste­get og vil for­hå­pent­lig­vis sti­ge yt­ter­li­ge­re gjen­nom 2017, og si­den vi har re­la­tivt kort­sik­tig dek­ning på bul­k­ski­pe­ne våre, vil vi fort kun­ne dra nyt­te av stig­nin­gen i mar­ke­det, sier Beis­land.

Og med bed­ret mar­ked kan Ug­lands Re­de­ri også re­ver­se­re ned­skriv­nin­gen på bul­k­ski­pe­ne, noe som yt­ter­li­ge­re kan for­bed­re re­sul­ta­tet for in­ne­væ­ren­de år.

Grim­stad­re­de­ri­et har også to for­sy­nings­skip (Psv-skip), hvor ett av dem; PSV Evi­ta, har lig­get i opp­lag, men nå er på verk­sted for å gjen­nom­gå en klasse­for­ny­el­se, mens det and­re, PSV Jua­ni­ta, er i kon­trakt hos Stat­oil til 2018, men ny­lig fått for­ny­et kon­trak­ten.

– Psv-mar­ke­det har vært dår­lig både i 2016 og så langt i 2017, men vi er godt for­nøyd med at Stat­oil for­len­ger kon­trak­ten med Jua­ni­ta ut 2021 og hå­per Evi­ta kan kom­me i bruk igjen så fort som mu­lig, sier Beis­land.

SORTE TALL?

Han vi­ser også til at lek­ter­flå­ten og kran­ski­pet Ug­len vil gjø­re det bed­re i 2017, mens shutt­le­tan­ke­ren Vin­land, som nå er på opp­drag for Pe­tro­bras i Bra­sil, har fått trans­port­kon­trakt med Stat­oil fra må­neds­skif­tet ja­nu­ar/fe­bru­ar 2018.

– Vi har vært gjen­nom en tøff pe­rio­de i bulk- og psv-mar­ke­det, men to­talt sett går det bed­re i alle seg­men­ter i 2017. Det gjør også at vi har som mål å se svar­te tall i regn­ska­pet i lø­pet av 2017, av­slut­ter re­deri­sje­fen.

AR­KIV­FOTO: BAARD LAR­SEN

Det har vært to tøf­fe år i ship­ping, noe også Ug­lands Re­de­ri har fått mer­ke med un­der­skudd på to­talt 350 mill. de sis­te to regn­skaps­åre­ne. Bil­det vi­ser for­sy­nings­ski­pet Evi­ta som gikk i opp­lag i fe­bru­ar i år, men nå er på verk­sted for klasse­for­ny­el­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.