Uro­vek­ken­de Adhd-for­skjel­ler

Fædre­lands­ven­nens ar­tik­ler de sis­te da­ge­ne vi­ser at an­tal­let Adhd-dia­gno­ser va­rie­rer kraf­tig mel­lom fyl­ke­ne.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Den fag­li­ge le­del­sen på Syke­hu­set har åpen­bar en jobb å gjø­re for å fjer­ne den usik­ker­he­ten som ska­pes med så uli­ke må­ter å job­be på.

Va­ria­sjo­ne­ne fin­nes over hele lan­det, men de blir eks­tra på­fal­len­de mel­lom Aust-ag­der og Vest-ag­der, som har ett fel­les syke­hus. An­tal­let barn og unge som får Adhd-diag­no­se er dob­belt så høyt i øst-fyl­ket som i vest-fyl­ket. Det er vans­ke­lig, sann­syn­lig­vis umu­lig, å ar­gu­men­te­re fag­lig for at for­skjel­le­ne fak­tisk er så sto­re.

Vi skal vok­te oss vel for å mene noe om Abup Aren­dal el­ler Abup Kris­tian­sand (Av­de­lin­ger for barn og un­ges psy­kis­ke helse) har den bes­te me­to­den for å ut­re­de den­ne til­stan­den. Men gjen­nom ar­bei­det med den­ne sa­ken har vi blitt kjent med at de na­sjo­na­le ret­nings­lin­je­ne for ut­red­ning av Adhd/hy­per­ki­ne­tisk for­styr­rel­se i Nor­ge åp­ner for to uli­ke må­ter å gå frem på. Den ene me­to­den byg­ger på et an­net syn på ADHD enn Ver­dens Helse­or­ga­ni­sa­sjon leg­ger til grunn, og har blitt til i en tra­di­sjon der man me­ner en stør­re an­del av be­folk­nin­gen er om­fat­tet.

Det sier seg selv at feil­dia­gnos­ti­se­ring er al­vor­lig uan­sett. Både om man har ADHD og ikke får medi­si­ne­ring, el­ler om man ikke har det og li­ke­vel får medi­si­ner.

Å stil­le rik­tig diag­no­se er åpen­bart vans­ke­lig og på­vir­kes av man­ge va­ri­ab­ler, der­for er det ikke be­tryg­gen­de at de uli­ke mil­jø­ene in­nen sam­me fag­grup­pe og sam­me syke­hus til­syne­la­ten­de job­ber så for­skjel­lig.

Helse­di­rek­to­ra­tet gir også ut­trykk for be­kym­ring for uenig­he­te­ne i fag­mil­jø­ene, og har vært i kon­takt med Sør­lan­det Syke­hus på grunn av de sto­re for­skjel­le­ne her i lands­de­len. Det er po­si­tivt at fag­mil­jø­ene på våre lo­ka­le syke­hus nå nær­mer seg hver­and­re for å re­du­se­re va­ria­sjon i må­ten dia­gno­ser stil­les på. Sør­lan­det Syke­hus har job­bet i fle­re år med å det­te mer likt, men det må være et mål å har­mo­ni­se­re ut­red­nin­ge­ne enda mer.

For fa­mi­li­er som sen­der barn til ut­red­ning, kan det ikke være til­lits­vek­ken­de at sjan­sen for å få dia­gno­sen går opp el­ler ned av­hen­gig av hvil­ken av­de­ling i Abup man opp­sø­ker. Vi har bare ett syke­hus her i lands­de­len. Hvor­for skal vi ha fle­re må­ter å ut­re­de ADHD på?

Den fag­li­ge le­del­sen på Syke­hu­set har åpen­bart en jobb å gjø­re for å fjer­ne den usik­ker­he­ten som ska­pes med så uli­ke må­ter å job­be på. Man kan bare ten­ke seg hvil­ket ra­bal­der det­te had­de skapt der­som dis­se for­skjel­le­ne hand­let om en vok­sen pa­si­ent­grup­pe.

Fag­mil­jø­ene på Sør­lan­det Syke­hus har uli­ke må­ter å ut­re­de ADHD på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.