Le­ver uten medi­si­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CONNIE BENTZRUD OG TAR­JEI LE­ER-SALVE­SEN

En som fort­satt har ADHD­dia­gno­sen, er ling­vist og tre­barns­mor He­le­na Sil­va-tøn­nes­sen. Hun er opp­rin­ne­lig fra Bra­sil. Etter val­get i 2015 re­pre­sen­ter­te hun Miljø­par­ti­et de Grøn­ne i 17.mai-ko­mi­te­en i Kris­tian­sand. Nå bor fa­mi­li­en i Stav­an­ger.

●● Sil­va-tøn­nes­sen fikk ADHD­dia­gno­sen førs­te gang i Bra­sil da hun var 17 år. Si­den har hun fått den be­kref­tet både i Est­land og i Nor­ge.

– Har det å få stilt dia­gno­sen vært nyt­tig for deg?

– Det var greit å få en for­kla­ring på noen av de tin­ge­ne jeg slet med på sko­len og i hver­da­gen. Men på det tids­punk­tet gjor­de jeg in­gen sak ut av det. Jeg had­de ikke mu­lig­het til be­hand­ling, og psy­kis­ke li­del­ser er vel­dig stig­ma­ti­sert i Bra­sil. Jeg had­de også levd len­ge med det, og klart å kom­me meg vi­de­re på sko­len. Jeg tenk­te at det ikke var nød­ven­dig å gjø­re noe med det.

Da hun fikk be­kref­tet dia­gno­sen i Nor­ge, var det for å kun­ne hånd­te­re til­stan­den uten medi­si­ne­ring i lø­pet av svan­ger­skap og amme­pe­rio­den.

– Det var vel­dig be­tryg­gen­de å få ved­va­ren­de opp­føl­ging ved et DPS for å ut­vik­le ev­nen til å gjen­kjen­ne mine sig­na­ler og ut­set­te el­ler myk­ne va­ria­sjo­nen i stem- nings­leiet. Det var­te i ett år. Etter det ble jeg ut­skre­vet og fikk med meg ved­ta­ket for bruk av Ri­ta­lin. Det har ald­ri blitt brukt.

– Hvor­dan er er­fa­rin­ge­ne dine med medi­kant­bruk?

– Jeg bruk­te Ri­ta­lin kun i Bra­sil, i lø­pet av en kort pe­rio­de i slut­ten av 2008. Det var fint å kjen­ne meg selv skarp, opp­merk­som, og fo­ku­sert.

Li­ke­vel er hun ube­kvem med å bru­ke en sterk medi­sin som kan være vane­dan­nen­de. Hun valg­te å leve uten, og bru­ker det ikke i dag. Hun har et råd til and­re i sam­me si­tua­sjon:

– Det er vik­tig å lære seg å kjen­ne en selv. Ak­sep­te­re at sånn fun­ge­rer hjer­nen vår. For­stå at ADHD er både en ulem­pe og en for­del. Vi har mu­lig­he­ten til å fo­ku­se­re på en måte som van­li­ge folk ikke har. Man bør lære seg om­rå­de­ne i li­vet der ADHD vi­ser seg på det ver­ste, og på det bes­te. Bru­ke det po­si­ti­ve når mu­lig. Og hvis ulem­pe­ne er for sto­re, vite at det fin­nes medi­si­ne­ring som kan være til hjelp for å let­te hver­da­gen. Som min førs­te psy­kia­ter plei­er å si: vi har alle én el­ler an­nen form for psy­kisk li­del­se. Det blir kun et pro­blem om det for­styr­rer det so­sia­le li­vet vårt, sier Sil­va-tøn­nes­sen.

FOTO: TAR­JEI LE­ER-SALVE­SEN

He­le­na Sil­va-tøn­nes­sen var med i 17.mai-ko­mi­te­en i Kris­tian­sand i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.