– Jeg had­de kan­skje ald­ri ADHD

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CONNIE BENTZRUD OG TAR­JEI LE­ER-SALVE­SEN

Før Me­di­na (20) had­de fylt tre år, had­de hun bodd i tre for­skjel­li­ge fa­mi­li­er. Da hun ut­ager­te som åtte­åring, ble frust­ra­sjo­nen og sin­net dia­gnos­ti­sert som ADHD.

– Grun­nen var vel at jeg var så «hy­per». Jeg had­de sto­re ag­gre­sjons­pro­ble­mer, og vel­dig kort lun­te, for­tel­ler Me­di­na Hu­skic.

– Selv det å mot­ta en be­skjed om å ta på meg jak­ka, ble for vans­ke­lig. Og hvis jeg ble sur, så ble jeg eks­tremt sur og kun­ne fin­ne på å øde­leg­ge ting.

Me­di­na var plas­sert i en rek­ke fos­ter­hjem og barne­verns­in­sti­tu­sjo­ner gjen­nom hele opp­veks­ten fra hun var to år.

Men, at hun had­de god grunn til å være sint, lei seg og frust­rert på grunn av eks­tremt vans­ke­li­ge opp­vekst­for­hold, ble ikke lagt sær­lig vekt på da hun som åtte­åring ble ut­re­det og fikk ADHD­dia­gno­se og medi­si­nen Con­cer­ta.

– Det er jo vel­dig ster­ke medi­si­ner, så jeg vil anta at jeg var gans­ke ru­set i be­gyn­nel­sen. Jeg ble vel­dig stil­le, gråt mye og var mye ale­ne, men var ikke len­ger «hy­per».

Etter en pe­rio­de på barne­hjem i Trond­heim, ble Me­di­na som ni­åring flyt­tet til et nytt fos­ter­hjem, den­ne gan­gen i Kris­tian­sand. Og da hun ble 14–15 år, slut­tet hun på egen hånd med Adhd-medi­si­ne­ne.

– Jeg skul­le jo ta dem, men slut­tet uten å si fra til ver­ken lege el­ler noen and­re. Det gikk ikke så bra i be­gyn­nel­sen, og jeg fikk sto­re kon­sen­tra­sjons­pro­ble­mer på sko­len. Jeg for­søk­te å be- gyn­ne på dem igjen, med da ble jeg skik­ke­lig dår­lig. Så slut­tet jeg med dem igjen, og si­den den gang har jeg ald­ri gått på medi­si­ner.

Som 16-åring flyt­tet Me­di­na til det fos­ter­hjem­met hun frem­de­les har god kon­takt med i dag.

– Der ble jeg som 17-åring sendt på ny ut­red­ning for ADHD. Psy­ko­lo­ge­ne kon­klu­der­te med at jeg ikke len­ger had­de den dia­gno­sen. I ste­det ble det kon­sta­tert re­ak­tiv til­knyt­nings­for­styr­rel­se.

I dag er Me­di­na i tvil om hun fak­tisk noen gang har hatt ADHD, el­ler om frust­ra­sjo­nen, kon­sen­tra­sjons­vans­ke­ne og ge­ne­relt vans­ke­li­ge opp­vekst­vil­kår ut­løs­te Adhd-lig­nen­de sym­pto­mer.

– Det kan vel­dig godt være at for­hol­de­ne kan ha hatt stor inn­virk­ning. Det kan selv­føl­ge­lig skyl­des beg­ge de­ler, men jeg tror mye av grun­nen til dia­gno­sen var at jeg ikke had­de det bra.

Nå le­ver hun et godt liv uten medi­si­ner.

– Jeg har ikke brukt medi­si­ner på fem år, og det fun­ker vel­dig bra.

FOTO: PRI­VAT

Me­di­na Hu­skic tvi­ler på om hun noen gang had­de ADHD.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.