Silo­kaia

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­gard.damsgaard@fvn.no

uker si­den. Den er di­men­sjo­nert for tung­trans­port, har gang-/syk­kel­vei og vei­be­lys­ning, og er mind­re krong­le­te enn da­gens.

Nå ven­ter til­tak for å få ned an­tall har­de tra­fi­kan­ter gjen­nom fri­lufts­om­rå­det.

– Skil­tin­gen er kla­rert, og den gam­le vei­en vil bli stengt for biler i lø­pet av nes­te uke. Vi tar i bruk den gam­le mi­li­tær­por­ten, som er vel­dig fin, og sten­ger slik at bare gå­en­de og syk­len­de kan kom­me opp den vei­en. Vi tror det nye kjøre­møns­te­ret vil gi litt mind­re tra­fikk, og at fle­re vil be­nyt­te par­ke­rings­hu­set, sier av­de­lings­in­ge­ni­ør Ani­ta Ege­land Rå­bu i in­ge­ni­ør­ve­se­net.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Ny bil­vei med be­lys­ning og gang/-syk­kel­vei opp til den sen­tra­le de­len av øya er nå åp­net.

ILLUSTRASJON: KA­NAL­BYEN/APTUM

Bygge­tom­ta sett fra top­pen av Kil­den P-hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.