90-årin­gen som heiv seg på syk­ke­len og tråk­ket i vei

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

Al­fred Hjal­mar Hau­gen – 90 år om noen uker – sy­nes ikke det er noen spe­si­ell pre­sta­sjon å syk­le fem, seks mil om da­gen opp Se­tes­dal.

– Det går helt greit, men tel­tet mitt ble fryk­te­lig vått i natt. Du vet det er et gam­melt fjell­telt, så det holdt ikke slik det reg­net på Frøys­nes i Byg­land, sier Al­fred Hjal­mar Hau­gen til Fædre­lands­ven­nen.

Det er tors­dag etter­mid­dag og han har søkt ly for regn­by­ge­ne uten­for sølv­smia til Has­la i Valle sen­trum. Ei snill dame har gitt ham en søp­pel­sekk han kan leg­ge over den vel­bruk­te sek­ken på ba­ga­sje­bret­tet.

EN SVING INN­OM IVELAND

For tre da­ger si­den star­tet 90-årin­gen tu­ren i Kris­tian­sand. Der­fra syk­let han opp­over riks­vei 9, gjor­de en sving inn­om Iveland for å be­sø­ke gra­va til en barn­doms­venn som døde for fire år si­den, før han syk­let vi­de­re til Ev­je og slo opp tel­tet i sko­gen.

Nes­te mor­gen syk­let han ikke så langt.

– Jeg møt­te en kir­kens mann på Byg­lands­fjord. Vi ble sit­ten­de å pra­te len­ge, slik at jeg bare syk­let et lite styk­ke vi­de­re før jeg tel­tet, sier han.

Ons­dag kveld slo han opp tel- tet sitt i sko­gen på Frøys­nes, før han litt våt og små­kald fyr­te opp pri­mu­sen og syk­let vi­de­re til Valle tors­dag mor­gen.

SYK­LER ÅRET RUNDT

– Hvor­for leg­ger du ut på en slik lang syk­kel­tur i din al­der og hvor­dan kan en mann på 90 år være så mjuk og sprek?

– Jeg har syk­let hele li­vet. For et par år si­den tenk­te jeg at jeg måt­te slut­te med den­ne syk­lin­ga. Jeg kjøp­te meg en stor seil­båt, men det pas­set ikke for meg len­ger li­ke­vel, selv om jeg har seilt mye gjen­nom li­vet. Så ble det syk­kel og telt igjen. Jeg li­ker dis­se lan­ge tu­re­ne på syk­ke­len. Jeg har et langt liv som skogsar­bei­der og an­leggs­ar­bei­der bak meg. Fy­sisk ar­beid. Men det gjel­der å hol­de seg i be­ve­gel­se,

Det er ikke små­tu­rer han har gjort på syk­kel­se­ter opp gjen­nom åre­ne.

– Jeg har syk­let på alle kon­ti­nen­ter, i Ocea­nia også. Og Russ­land, for­tel­ler han.

VÆRET BE­STEM­MER

– Hvor langt har du tenkt deg? Til Hov­den?

– Det er det været som be­stem­mer. Og så var jeg så dum at jeg ikke tok med meg nok øye­drå­per. På Coop på Rys­stad, der de har medi­sin­ut­salg, had­de de ikke drå­pe­ne jeg tren­ger. Der had­de jeg for øv­rig lunsj og fikk span­dert kake og høre på fele­spill. Det var åp­ning av nye bu­tikk­lo­ka­ler der.

– Nei, jeg får vel kom­me meg vi­de­re, sier han.

Al­fred Hjal­mar Hau­gen, født på Herre­foss, nå bo­satt i Kris­tian­sand, en­trer syk­ke­len. Krum i ryg­gen og med ras­ke pe­dal­be­ve­gel­ser leg­ger han ut på riks­veg 9 igjen. Den ves­le sek­ken med det våte tel­tet er stø­dig sur­ret.

– Men hva med hjelm?

– Nei, he, he. Det er bare for ra­cer­syk­lis­ter det, smi­ler han og vin­ker far­vel.

ALLE FOTO: JOHS. BJØRKELI

Al­fred Hjal­mar Hau­gen er snart 90 år, men lar ikke al­de­ren hind­re han i leg­ge ut på syk­kel­tur Kris­tian­sand - Valle. Re­tu­ren går med buss.

Syk­list, glo­be­trot­ter og ung­kar Al­fred Hjal­mar Hau­gen (90) fra Herre­foss og Kris­tian­sand sy­nes det er helt na­tur­lig å syk­le 16 mil på tre da­ger. Her har han søkt ly for reg­net i Valle sen­trum.

Al­fred Hjal­mar Hau­gen på veg nord­over rv 9, nord for Valle sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.