Re­kord­be­søk på krise­sent­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ald­ri før har så man­ge per­soner opp­søkt krise­sent­re for sam­ta­ler og råd­gi­ving etter å ha blitt ut­satt for vold.

Iføl­ge en ny sta­ti­stikk fra Bar­ne-, ung­doms- og fa­mi­lie­di­rek­to­ra­tet (Buf­dir) var det i 2016 en be­ty­de­lig øk­ning i an­tall dags­be­søk sam­men­lig­net med tid­li­ge­re år. An­tal­let er det høy­es­te si­den 2005.

– Øk­nin­gen i bruk av dag­til­bu­det er vel­dig po­si­tivt og vi­ser at kom­pe­tan­sen ved krise­sent­re­ne verd­set­tes. Det er også in­ter­es­sant at det har vært en sær­lig øk­ning i an­tall dag­bru­ke­re som ikke har vært i kon­takt med krise­sen­ter tid­li­ge­re, sier di­rek­tør i Bar­ne-, ung­doms- og fa­mi­lie­di­rek­to­ra­tet, Ma­ri Trom­mald, i en presse­mel­ding.

– Man­ge opp­gir tid­li­ge­re ek­te­fel­le el­ler sam­bo­er som volds­ut­øver. Det vi­ser at det er be­hov for krise­sent­re­nes sam­tale­til­bud etter brudd med part­ner, på­pe­ker hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.