Vente­ti­den kan bli 58

Barn som har vært ut­satt for sek­su­el­le over­grep har krav på av­hør in­nen en uke. I juni ble kun 21 pro­sent av av­hø­re­ne i Ag­der gjen­nom­ført in­nen fristen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det­te er de mest sår­ba­re vi snak­ker om, og den mest al­vor­li­ge ty­pen kri­mi­na­li­te­ten vi har. Det job­bes nå in­tenst med å få ned vente­ti­den for av­hø­re­ne, sier den nye sek­sjons­le­de­ren i Ag­der po­liti­dis­trikt, Leif Vag­le.

I juni skrev Fædre­lands­ven­nen at an­tal­let an­mel­del­ser av sek­su­el­le over­grep mot barn har økt med 27 pro­sent i Ag­der. Tal­le­ne for av­hør gjen­nom­ført in­nen den lov­på­lag­te fristen vi­ser imid­ler­tid at po­li­ti­et ikke var for­be­redt på øk­nin­gen.

STA­DIG LENG­RE VENTETID

Tall Fædre­lands­ven­nen har fått tak i vi­ser at po­li­ti­et i Ag­der i gjen­nom­snitt ven­tet for len­ge med av­hør i 80 pro­sent av de to­talt 42 volds- og over­g­reps­sa­ke­ne i mai. Sta­ti­stik­ken for 2017 vi­ser en dys­ter ut­vik­ling:

Mars: To­talt 31 av­hør - 58 pro­sent gjen­nom­ført in­nen fristen. April: To­talt 25 av­hør - 40 pro­sent gjen­nom­ført in­nen fristen. Mai: To­talt 42 av­hør - 21 pro­sent gjen­nom­ført in­nen fristen. Gjen­nom­snitt­lig ventetid for bar­na hvor fristen ikke ble over­holdt var 32 da­ger i april og 36 da­ger i mai. I de ver­ste til­fel­le­ne måt­te de volds­ut­sat­te bar­na ven­te hele 58 da­ger.

– Vi for­ven­ter lav fristopp­nå­el­se også for av­hør gjen­nom­ført i juni på grunn av etter­slep av av­hør som skul­le ha vært gjen­nom­ført i mai må­ned, sier Ing­rid Thor­sen, po­liti­ad­vo­kat og fag­an­svar­lig for til­rette­lag­te av­hør i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Til sam­men­lig­ning ble det på lands­ba­sis gjen­nom­ført 563 av­hør i mai, hvor 52 pro­sent ble gjen­nom­ført in­nen­for fristen. Gjen­nom­snitt­lig ventetid var 22 da­ger.

END­RET TURNUS

At tids­fris­ten over­hol­des er av ve­sent­lig be­tyd­ning for glem­sel og for at bar­net ikke skal på­vir­kes av psy­kis­ke fak­to­rer som kan føre til at bar­net vel­ger å ikke for­kla­re seg.

Sek­sjons­le­de­ren i Ag­der po­li- ti­dis­trikt, Leif Vag­le, for­tel­ler at po­li­ti­et 12. juni had­de en kraft­sam­ling som føl­ge av den ne­ga­ti­ve ut­vik­lin­gen.

– Det var en klar ord­re fra po­liti­mes­te­ren, for det­te er svært uro­vek­ken­de. Vi har nå la­get en plan for hvor­dan vi skal få ned vente­ti­den ved de til­rette­lag­te av­hø­re­ne, sier Vag­le.

Sek­sjons­le­de­ren sier at de har end­ret tur­nu­sen, og har pla­ner om å ut­dan­ne fle­re til å fore­ta til­rette­lag­te av­hør.

– De umid­del­ba­re til­ta­ke­ne er å sør­ge for at de som har kom­pe­tan­se til å hol­de til­rette­lag­te av­hør kun skal job­be med det, og ikke an­nen etter­forsk­ning, sier Vag­le vi­de­re.

UTDANNER én EKS­TRA

I Ag­der po­liti­dis­trikt fin­nes det ni po­liti­be­tjen­ter som har kom­pe­tan­se til å fore­ta til­rette­lag­te av­hør. For å kun­ne av­hol­de av­hør av barn kre­ves det en vi­dere­ut­dan­ning som tar ett år.

– I til­legg til end­ret turnus utdanner vi nå én eks­tra po­liti­mann til å hol­de til­rette­lag­te av­hør, sier han vi­de­re.

13. juni 2017 had­de po­li­ti­et i Ag­der re­gist­rert 95 barn un­der 18 år som for­nær­met i se­de­lig­hets­sa­ker (vold­tekt, in­cest og and­re sek­su­el­le hand­lin­ger) - en øk­ning på 27 pro­sent fra sam­me pe­rio­de i fjor.

Er det nok å ut­dan­ne kun én per­son eks­tra når det har vært en øk­ning på 27 pro­sent?

– Vi hå­per og tror det er nok, men jeg tør ikke gi et svar før jeg ser tal­le­ne ut­over høs­ten. Hvis ikke må dis­trik­tet ten­ke yt­ter­li­ge på hva som skal gjø­res, for det er vår jobb å sør­ge for å over­hol­de fris­te­ne, sier Vag­le.

– KRE­VEN­DE å JOB­BE MED

I 2015 ble det gjen­nom­ført to stu­di­er med til sam­men 48 plas­ser for «til­rette­lag­te av­hør» ved Po­liti­høy­sko­len, av 48 tatt opp var det kun 42 som full­før­te. Po­liti­høy­sko­len har ved fle­re an­led­nin­ger ut­satt stu­di­et på grunn av få sø­ke­re.

– I 2016 ble stu­di­et «av­hør av sær­lig sår­ba­re» ut­satt grun­net for få sø­ke­re, men stu­di­et vil igjen gjen­nom­fø­res 2017-2018 med 14 stu­den­ter, sier Siw H. Thokle, po­liti­in­spek­tør og av­de­lings­le­der ved Po­liti­høy­sko­len til Fædre­lands­ven­nen.

Vag­le pre­si­se­rer at det er tungt å job­be med til­rette­lag­te av­hør.

– Det er klart det er kre­ven­de sa­ker, og det kre­ver vel­dig mye av den en­kel­te po­liti­be­tjent. Jeg vil tro at det er en del i po­li­ti­et som ve­grer seg for å job­be med den­ne type sa­ker, sier han.

Så dere har hatt pro­ble­mer med å få folk til å søke på vi­dere­ut­dan­nin­gen?

– Det som hel­ler er til­fel­le er at Po­liti­di­rek­to­ra­tet har hatt pro­ble­mer med å få nok sø­ke­re til kurs na­sjo­nalt. I fjor var det plan­lagt kurs og fle­re av sø­ker­ne til kur­set var fra Ag­der, men kur­set ble av­lyst på grunn av for få sø­ke­re, sier Vag­le.

STYRKER AVSNITTET

Vag­le hev­der at det også er en prio­ri­tet å styr­ke avsnittet som et-

AR­KIV­FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Po­li­ti­et i Ag­der ven­tet i gjen­nom­snitt for len­ge med av­hør i 80 pro­sent av de to­talt 42 volds- og over­g­reps­sa­ke­ne i mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.