På­før­te dat­ter hjerne­ska­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En far er dømt til åtte års feng­sel og til å be­ta­le drøyt 10 mil­lio­ner kro­ner i er­stat­ning for å ha på­ført sin fire uker gam­le dat­ter livs­va­ri­ge hjerne­ska­der.

Moren til bar­net er dømt til feng­sel i 10 må­ne­der for brudd på hjelpe­plik­ten.

Bor­gar­ting lag­manns­rett me­ner det er be­vist at den 32 år gam­le fa­ren ris­tet sin fire uker gam­le dat­ter kraf­tig fram og til­ba­ke, og for­sett­lig på­før­te hen­ne be­ty­de­lig ska­de den 5. ja­nu­ar i 2016. Bar­net vil tro­lig være pleie­tren­gen­de res­ten av li­vet. Fa­ren lot det gå ett og et halvt døgn in­nen han tok dat­te­ren til lege, til tross for ska­de­ne han had­de på­ført hen­ne.

Syke­hu­set men­te at for­eld­re­nes for­kla­ring på hva som had­de skjedd ikke var for­en­lig med det om­fat­ten­de skade­bil­det, og vars­let po­li­ti og barne­vern. Beg­ge for­eld­re­ne ble da på­gre­pet på syke­hu­set.

Etter end­ret beg­ge for­eld­re­ne for­kla­ring til at ska­de­ne ikke skjed­de sam­me dag som de opp­søk­te lege­vak­ta, men da­gen før.

Of­fi­si­elt blir den­ne ty­pen mis­hand­ling kalt «sha­ken baby syn­drom», og hvert år opp­da­ges mel­lom 5 og 15 til­fel­ler. En tre­del av dis­se bar­na får al­vor­li­ge hjerne­ska­der, mens en tre­del dør av ska­de­ne de blir på­ført.

Ska­de­ne bar­na får, blant an­net hjerne­blød­nin­ger, bein­brudd og nakke­ska­der, blir først opp­da­get ved un­der­sø­kel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.