Sten­ger etter nes­ten 50 år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ANETTE LAR­SEN anette.lar­sen@fvn.no

I dag hol­der Coop Prix på Tinn­heia åpent for al­ler sis­te gang.

Bu­tik­ken sten­ger etter nes­ten 50 års drift på grunn av svak om­set­ning de sis­te åre­ne.

– Det er helt for­fer­de­lig. Jeg prø­ver å smi­le til kun­der som kom­mer inn­om, men inn­ven­dig har jeg bare lyst til å grå­te, sier Kris­tin Mid­tun Høy­er, as­sis­te­ren­de bu­tikk­sjef hos Coop Prix på Tinn­heia.

Tid­lig i april i år fikk hun og res­ten av per­so­na­let be­skje­den om at bu­tik­ken skul­le leg­ges ned. Høy­er har ar­bei­det hos bu­tik­ken i 13 år.

– Jeg kom­mer til å sav­ne kun­de­ne. Med en nær­bu­tikk får du et nært for­hold til kun­de­ne, sier Høy­er.

HARD KONKURRANSE

Mars i år be­slut­tet sty­ret i Coop Sør­vest å leg­ge ned Prix-bu­tik­ken på Tinn­heia. År­sa­ken er en fal­len­de om­set­ning og un­der­skudd de sis­te åre­ne. Dag­lig­vare­bu­tik­ken åp­net i 1968.

– Vi får ikke en­de­ne til å mø­tes. Vi har hatt lo­ja­le Co­op­med­lem­mer som har hand­let hos oss, men det har ikke vært nok til at bu­tik­ken skal kun­ne ek­sis­te­re vi­de­re, sier Kay Ar­ne Rakstang Ne­d­re­jord, re­gion­di­rek­tør i Coop Sør­vest.

Ne­d­re­jord leg­ger til at bu­tik­kens ut­valg, stør­rel­se og an­tall par­ke­rings­plas­ser, har vært en fak­tor for ned­leg­gel­sen. I 2010 åp­net blant an­net Re­ma 1000 bu­tikk på Tinn­heia i kort av­stand fra Prix-bu­tik­ken. Ne­d­re­jord sier de ty­de­lig mer­ket ned­gan­gen i an­tall med­lem­mer og kun­der da kon­kur­ren­ten kom.

– Det er helt na­tur­lig at når en stør­re be­drift med bed­re plas­se­ring og ut­valg åp­ner dø­re­ne, så vil det mer­kes hos de bu­tik­ke­ne som er mind­re, sier re­gion­di­rek­tø­ren.

– LEIT

Tor­dis Ur­stad sier hun kom­mer til å sav­ne bu­tik­ken er. Hun har bodd i om­rå­det i 50 år, og hun har likt seg vel­dig godt i bu­tik­ken.

– Det var den som var her, så da gikk jeg her. Nå er jeg vel­dig godt kjent i bu­tik­ken, og det er lett å fin­ne fram, sier Ur­stad.

Hun sy­nes det er leit at bu­tik­ken leg­ges ned.

– Det kom­mer til å være noe som mang­ler.

HÅ­PER På NOE NYTT

Coop Prix Tinn­heia in­for­mer­te selv sine kun­der om sten­gin­gen på sin Face­bo­ok-side i mai. Tinn­heia-be­bo­er Bir­ger Skom- med­al sy­nes det er be­kla­ge­lig at bu­tik­ken sten­ger.

– Når bu­tik­ken sten­ger, blir det in­gen konkurranse, og det er synd. I til­legg er jeg Co­op­med­lem og da har jeg pleid å gå her, sier Skomme­dal.

Han hå­per det etter hvert vil kom­me noe nytt i lo­ka­le­ne. Iføl­ge re­gion­di­rek­tør Ne­d­re­jord vil lo­ka­le­ne bli lagt ut for salg.

– De an­sat­te vil også bli til­budt ar­beid og over­ført til and­re Coop-bu­tik­ker i om­rå­det, sier Ne­d­re­jord.

FOTO: ANETTE LAR­SEN

As­sis­te­ren­de bu­tikk­sjef Kris­tin Mid­tun Høy­er prø­ver fort­satt å smi­le til kun­der som kom­mer og hand­ler på bu­tik­ken. – Jeg grå­ter egent­lig inn­ven­dig.

FOTO: ANETTE LAR­SEN

Bir­ger Skomme­dal har hand­let på Prix-bu­tik­ken si­den de åp­net. Han sy­nes det er be­kla­ge­lig at de skal sten­ge, og hå­per det vil kom­me en ny bu­tikk.

FOTO: ANETTE LAR­SEN

Tor­dis Ur­stad har bodd i om­rå­det i 50 år. Hun har likt å ha en bu­tikk som hun er kjent i.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.