Kraf­tig vekst i an­tal­let unge uføre

An­tal­let unge uføre har økt med nær­me­re 40 pro­sent de fire sis­te åre­ne og ut­gjør nå over 14.000 per­soner. Stats­mi­nis­te­ren er­kjen­ner at tal­le­ne er for høye.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

I en valg­kamp­buss på vei mot Rau­foss slår stats­mi­nis­ter Erna Solberg (H) fast at unge med psy­kis­ke el­ler fy­sis­ke ut­ford­rin­ger ikke fan­ges opp tid­lig nok.

– De fles­te som er uføre, har vært ute av ar­beids­li­vet gans­ke len­ge. Det­te er et sym­ptom på en si­tua­sjon som har vart i man­ge år, sier hun til NTB.

– Dess­ver­re mø­tes man­ge med en hold­ning om «at du har så man­ge ut­ford­rin­ger at vi an­be­fa­ler uføre­trygd». Det er et vel­dig ne­ga­tivt sig­nal å sen­de til ung­dom, fram­hol­der hun.

STØTES BORT

Solberg har fle­re gan­ger på­pekt at det lys­ner i norsk øko­no­mi. Ar­beids­le­dig­he­ten syn­ker, veks­ten er i ferd med å ta seg opp og pro­gno­se­ne for sys­sel­set­tings­an­de­len er po­si­ti­ve. Men fers­ke tall fra Nav vi­ser også at man­ge støtes bort fra ar­beids­mar­ke­det:

●● An­tal­let unge uføre mel­lom 18 og 29 år har økt jevnt og trutt i hele stor­tings­pe­rio­den, fra 10.446 i de­sem­ber 2013 til 14.340 i de­sem­ber i fjor. Det til­sva­rer en øk­ning på 37 pro­sent.

●● Sam­ti­dig har an­tal­let so­sial­hjelps­til­fel­ler økt fra 127.505 i 2013 til 136.648 i 2016, en øk­ning på nes­ten 10.000 per­soner.

●● I mai kom Nav med en over­sikt som syn­lig­gjør at 21 pro­sent av be­folk­nin­gen mel­lom 18 og 66 til en­hver tid mot­tok en el­ler an­nen ytel­se til livs­opp­hold i 2016.

STØRE BEKYMRET

Ap-le­der Jo­nas Gahr Støre me­ner ut­vik­lin­gen er be­kym­rings­full og sier det er al­vor­lig at an­tal­let unge uføre øker.

– An­de­len som er i ar­beid, falt i fjor til det la­ves­te ni­vå­et på over 20 år, le­dig­he­ten er høy, og det ska­pes nes­ten ikke fle­re job­ber. Mer enn 70.000 per­soner i al­de­ren 15–30 år er ver­ken i ar­beid el­ler ut­dan­ning, sier Støre til NTB.

Aps svar på si­tua­sjo­nen er å gjen­nom­føre en ak­ti­vi­tets­re­form for unge og sik­re tet­te­re opp­føl­ging av unge ar­beids­le­di­ge. Det­te skal blant an­net skje gjen­nom å for­ster­ke ung­doms­ga­ran­ti­ene og styr­ke NAVS ar­beid med til­bake­fø­ring til ar­beids­li­vet.

Solberg på­pe­ker at en for­kla­ring på at tal­let på uføre har økt så­pass kraf­tig, er av tek­nisk art, nem­lig at ord­nin­gen med tids­be­gren­set uføre­stø­nad ble av­slut­tet i 2010.

❞ Det­te er et sym­ptom på en si­tua­sjon som har vart i man­ge år. ERNA SOLBERG (H)

TAR TID

Til­taks­pak­ken som LO og NHO fre­dag la fram for å få ung­dom inn i jobb, inne­hol­der man­ge gode for­slag, men de er ikke til sær­lig hjelp for grup­pen det her er snakk om, fram­hol­der stats­mi­nis­te­ren.

– Job­be­ne som ble skapt un­der den for­ri­ge re­gje­rin­gen, gikk jo hel­ler ikke til den­ne grup­pen. De gikk til ar­beids­inn­vand­re­re, sier Solberg, som me­ner det enes­te som nyt­ter, er lang­sik­tig ar­beid.

Blant til­ta­ke­ne hun trek­ker fram, er tid­lig inn­sats i sko­len, bed­re psy­kisk helse­vern og ru­som­sorg, ar­beids­plikt for so­sial­kli­en­ter og fra­værs­gren­se i sko­len for å hind­re fra­fall.

– Jeg me­ner vi alt har tatt i pro­ble­met, men re­sul­ta­te­ne vil man først kun­ne se om åtte el­ler ti år, sier hun.

FOTO: NTB SCANPIX

Stats­mi­nis­ter Erna Solberg star­tet valg­kam­pen i buss fra Oslo fre­dag til det som be­skri­ves som en øst­lands­tur­né.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.