Hjerne­ki­rurg vant søks­mål

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

TV 2 er dømt til å be­ta­le 825.000 kro­ner i opp­reis­ning til hjerne­ki­rurg Per Kris­ti­an Ei­de, samt 3,5 mil­lio­ner kro­ner i saks­om­kost­ning, skri­ver Nett­avi­sen.

Bak­grun­nen for sa­ken er om­ta­len av et forsk­nings­pro­sjekt Ei­de le­det ved Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus. Sa­ken, som om­hand­let pa- si­ent­kom­pli­ka­sjo­ner, ble først sendt på TV 2 høs­ten 2012. Ka­na­lens re­por­te­re had­de job­bet med den i opp mot et halvt år, men tok først kon­takt med ki­rur­gen da­gen før sa­ken ble sendt.

Ei­des ad­vo­kat, Per Da­ni­el­sen, me­ner TV 2 har ut­satt ham for en rek­ke ska­de­li­ge og urik­ti­ge be­skyld­nin­ger. Ei­de krev­de mil­lion­er­stat­ning fra TV 2 etter 32 Tv-inn­slag og 17 nett­sa­ker om sa­ken. TV 2 an­ker sa­ken.

FOTO: NTB SCANPIX

Hjerne­ki­rug Per Kris­ti­an Ei­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.