Aps vei­sat­sing: «Tom­me tøn­ner ram­ler mest»

Faedrelandsvennen - - MENING -

Når et ord­tak pas­ser bed­re enn et an­net. ●● «Godt gjort er bed­re enn godt sagt», sier et gam­melt ord­tak. Når Ar­bei­der­par­ti­et i ar­tik­ke­len Sør­lan­dets Ap-vei­er i Fædre­lands­ven­nen 26. juni, til og med kla­rer å ta æren for Ops-pro­sjek­te­ne Grim­stad/kris­tian­sand og Lyng­dal/flekke­fjord, som de mer el­ler mind­re ble på­tvun­get, da vet jeg ikke om det er det­te ord­ta­ket, el­ler «Tom­me tøn­ner rom­ler mest», som pas­ser best.

Ops-pro­sjek­te­ne var rik­tig­nok en del av trans­port­pla­nen Stol­ten­berg la fram, men pro­sjek­te­ne ble frem­met av Bon­de­vik 2-re­gje­rin­gen. Rett skal være rett. Ar­bei­der­par­ti­et bruk­te der­imot åtte år i re­gje­ring på å snak­ke ned be­ho­vet for fle­re slik pro­sjekt. For­stå det den som kan.

Det skjed­de bra ting med for­ri­ge trans­port­plan ved­tatt av de rødgrøn­ne også, la det være klart. Men det skjed­de lite på Sør­lan­det.

Rik­tig nok lå en mar­gi­nal opp­start på Li­vold-far­dal, en strek­ning på 1,5 km, in­ne i 2018. Men det var ikke i nær­he­ten av det ved­ta­ket som ble gjort i for­ri­ge uke da stor­tin­get ved­tok den lengs­te sam­le­de veg­pro­sjek­tet i histo­ri­en – 7 mil, Kris­tian­sand – Lyng­dal.

Tem­po og takt­skif­tet i sam­ferd­sels­pro­sjek­te­ne i lands­de­len vår har vært mer enn ty­de­lig den­ne stor­tings­pe­rio­den. Nå kom­mer de som per­ler på ei snor i lø­pet av få år. Som sør­lands­vel­ger, er det ufat­te­lig at noen kan øns­ke å set­te det­te i spill.

Da den bor­ger­li­ge re­gje­rin­gen over­tok i 2013, lo­vet vi å øke in­ves­te­rin­gen i sam­ferd­sel. De sis­te fire åre­ne ut­gjør øk­nin­gen 50 %. Nå­væ­ren­de Na­sjo­na­le trans­port­plan er over­opp­fylt.

In­gen sør­len­ding har unn­gått å leg­ge mer­ke til at det har kom­met vår lands­del sær­lig til gode. Med en blå re­gje­ring, har det blitt stor­stilt sat­sing på Nye Vei­er i mot­set­ning til Aps lun­ting på gam­le sti­er.

In­gen vet om en Ar­bei­der­parti­le­det re­gje­ring vil kla­re å gjen­nom­føre vei­pro­sjek­te­ne i et sam­ar­beid med SV, Sp og kan­skje til og med MDG. In­gen av dis­se par­ti­ene har vært til­hen­ge­re av Nye Vei­er, som vi på Sør­lan­det er helt av­hen­gi­ge av for å gjen­nom­føre våre pro­sjek­ter.

I be­hand­lin­gen av na­sjo­nal trans­port­plan ny­lig, lo­vet Ap langt fle­re pro­sjek­ter enn de la inn penger til.

Ap kut­tet også 4 mil­li­ar­der kro­ner i støt­te til kol­lek­tiv­sat­sing og syk­kel­eks­press­vei­er for de fem mel­lom­sto­re by­ene i trans­port­pla­nen, der­iblant Kris­tian­sand. I til­legg vil de ha fle­re inn i by­mil­jø/be­løn­nings­av­ta­le­ne. Det be­tyr mind­re penger som skal de­les på fle­re. For Kris­tian­sand kan det bety både ut­set­tel­se og om­ro­ke­ring av pro­sjek­ter hvis man skal for­hand­le med en Ap-le­det re­gje­ring.

Det­te gir in­gen for­ut­sig­bar­het. Hvor er tro­ver­dig­he­ten? NORUNN TVEITEN BENESTAD,

stor­tings­re­pre­sen­tant Vest-ag­der Høy­re

IN­GUNN FOSS,

stor­tings­re­pre­sen­tant Høy­re

MAT­HIAS BERNANDER,

stor­tings­kan­di­dat, Høy­re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.